Betekenis van:
tijdperk

tijdperk (het ~ | meervoud tijdperken)
Zelfstandig naamwoord
 • als eenheid beschouwde, begrensde tijd
"een nieuw tijdperk is aangetreden"
"het tijdperk van [Napoleon/Koning voetbal/de computer]"

Synoniemen

Hyperoniemen

tijdperk
Zelfstandig naamwoord
 • een begrensde en als eenheid beschouwde tijd
"In welk tijdperk leefden de dinosauriërs ook al weer?"

Voorbeeldzinnen

 1. We zijn in het tijdperk van de atoomenergie.
 2. In het Stalinistische tijdperk werden gevangenen in concentratiekampen slaven in dienst van de staat.
 3. Bij ontstentenis van herbelegging onder de beschreven voorwaarden wordt de verwezenlijkte meerwaarde aangemerkt als winst van het belastbare tijdperk waarin de termijn voor herbelegging is verstreken.
 4. Dit betekent dat de winsten en verliezen van hetzelfde belastbare tijdperk van alle divisies en/of vestigingen van de vennootschap over het betrokken boekjaar elkaar compenseren.
 5. „Art. 120§ 1. Van de forfaitaire winst vastgesteld tijdens een belastbaar tijdperk aan de hand van artikel 119, kunnen de beroepsverliezen geleden in een andere divisie van de vennootschap van hetzelfde belastbare tijdperk worden afgetrokken voorzover en in de mate deze beroepsverliezen niet van de winst van enige andere divisie van de vennootschap kunnen worden afgetrokken.”
 6. Hogervermeld stelsel kan door de belastingplichtige worden opgezegd ten laatste drie maanden voor het verstrijken van het belastbaar tijdperk dat afgesloten wordt tijdens het tiende kalenderjaar, of een veelvoud daarvan, na dat waarin het verzoek werd ingediend.§ 4.
 7. Meer dan ooit zijn zulke inspanningen nodig om gelijke tred te houden met de kosten van onderzoek die in dit tijdperk van wereldwijde concurrentie en toenemende complexiteit en verstrengeling van technologieën de pan uitrijzen.
 8. Bijzonder relevant voor het zevende kaderprogramma is de analyse van opties voor het post-Kyoto-tijdperk, die zal leiden tot discussies over integratie van het klimaatbeleid in ander sectorbeleid.
 9. Indien de investeringsaftrek niet kan worden toegepast wegens ontbreken van of ontoereikende winst in het desbetreffende boekjaar, wordt de voor dat belastbaar tijdperk niet verleende vrijstelling achtereenvolgens overgedragen op de winst van de volgende belastbare tijdperken.
 10. Het is echter aannemelijk dat een wezenlijk deel van deze middelen voor de DVB-T-transmissie in Berlijn en Brandenburg is uitgetrokken, aangezien dat het eerste, en in het relevante tijdperk langstlopende, DVB-T-project in Duitsland was.
 11. De administratie beslist over het verzoek bij een voor beroep vatbare beschikking.§ 3. Bij inwilliging van het in § 1 vermelde verzoek treedt het stelsel inzake de vaststelling van de winst uit zeescheepvaart aan de hand van tonnage, overeenkomstig dit artikel in werking met ingang van het belastbaar tijdperk dat volgt op dat waarin het verzoek werd ingediend.
 12. Evenzo kan de openbare opdracht ook bepaalde diensten omvatten die geen „programma’s” zijn in de traditionele zin (bv. on-line-informatiediensten), voor zover daarmee — mede rekening gehouden met de ontwikkeling en diversificatie van activiteiten in het digitale tijdperk — wordt voldaan aan diezelfde democratische, sociale en culturele behoeften van de maatschappij.
 13. mensen ervan bewust maken, zowel op de arbeidsmarkt als elders, dat creativiteit, kennis en flexibiliteit in een tijdperk van snelle technologische veranderingen en globale integratie van belang zijn voor een succesvol en gelukkig leven, alsmede de mensen ervoor toerusten om hun carrièremogelijkheden te verbeteren op alle gebieden waar creativiteit en innovatievermogen een belangrijke rol spelen;
 14. Voorts moet de publieke omroep „profiteren van de technologische vooruitgang”, moet hij „de voordelen van de nieuwe audiovisuele en informatiediensten en de nieuwe technologieën onder het publiek” verspreiden en zorgen voor „de ontwikkeling en diversificatie van activiteiten in het digitale tijdperk”.
 15. De dienstverlening in de informatiemaatschappij is van een andere aard dan de televisiediensten, maar zoals vermeld in punt 34 van de omroepmededeling „kan de openbare opdracht ook bepaalde diensten omvatten die geen „programma's” zijn in de traditionele zin (bv. online-informatiediensten), voorzover daarmee — mede rekening houdend met de ontwikkeling en diversificatie van activiteiten in het digitale tijdperk — wordt voldaan aan diezelfde democratische, sociale en culturele behoeften van de maatschappij”.