Betekenis van:
tot overeenstemming brengen

tot overeenstemming brengen
Werkwoord
 • broederschap doen sluiten

Synoniemen

Hyperoniemen

tot overeenstemming brengen
Werkwoord
 • aanvullend betalen; een bedrag aanvullen

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Handhaven van de asielwetgeving en tot stand brengen van een volwaardig asielsysteem, dat in overeenstemming is met de internationale normen.
 2. Polen mag tot 1 januari 2006 een overgangsperiode toepassen om het belastingstelsel voor elektriciteit in overeenstemming te brengen met het communautaire kader.
 3. Het in overeenstemming brengen van bestaande lijnen met de TSI's eist hoge investeringen en leent zich dus alleen tot geleidelijke doorvoering.
 4. Beschikking 2000/57/EG dient in overeenstemming te zijn met de bepalingen van Beschikking nr. 2119/98/EG in verband met genomen of voorgenomen maatregelen om de verspreiding van overdraagbare ziekten te voorkomen en tot staan te brengen.
 5. Overeenkomstig artikel 14, lid 2, staan de lidstaten tot 1 januari 1997 het in de handel brengen en het gebruik toe van de producten die in overeenstemming zijn met de markeringsregelingen welke vóór 1 januari 1995 van kracht zijn.
 6. bijhouden van de documenten en de financiële boekhouding met betrekking tot de financiële bijdrage van de Gemeenschap, en de Commissie op de hoogte brengen van de verdeling ervan in overeenstemming met artikel 24, lid 1, punt b), en artikel 36;
 7. voor 31 december 2006 de initiële overeenkomsten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de op 23 november 2006 toegezonden modelovereenkomsten en de in de overwegingen (28) tot en met (36) van deze beschikking aangegeven terugbetalingsbepalingen;
 8. Zij oefenen geen activiteiten uit die hun onafhankelijk oordeel of hun integriteit met betrekking tot de beoordelingsactiviteiten ten behoeve van de overeenstemming waarvoor zij zijn aangemeld, in het gedrang kunnen brengen.
 9. De lidstaten en Zwitserland verlenen slechts toestemming tot registratie, verkoop of in het verkeer brengen van nieuwe voertuigen op grond van hun constructie en werking indien zij vergezeld gaan van een geldig certificaat van overeenstemming.
 10. De lidstaten en Zwitserland geven toestemming tot registratie, verkoop of in het verkeer brengen van nieuwe trekkers op grond van hun constructie en werking indien, en uitsluitend indien, deze vergezeld gaan van een geldig certificaat van overeenstemming.
 11. Dit is tevens in overeenstemming met de gemeenschappelijke voorschriften voor de voltooiing van de interne energiemarkt en met de gemeenschappelijke regels inzake het mededingingsrecht, die erop gericht zijn een opener en concurrerender interne energiemarkt tot stand te brengen.
 12. De lidstaten dienden tot 1 januari 1997 het in de handel brengen en het gebruik toe te staan van de producten die in overeenstemming waren met de markeringsregelingen welke vóór 1 januari 1995 van kracht waren.
 13. het ontwikkelen van een beheersplan voor het terugdringen van biorisico’s, met name met betrekking tot de laboratoriumpraktijk en -veiligheid, en het in overeenstemming brengen van dit beheersplan met geïntegreerde nationale paraatheidsplannen;
 14. Als de in de coördinatiegroep vertegenwoordigde lidstaten bij consensus tot overeenstemming komen over te nemen maatregelen, stelt de voorzitter vast dat overeenstemming is bereikt en hij zendt deze toe aan de houder van de vergunning voor het in de handel brengen en de lidstaten.
 15. Een beschrijving van de specifieke modificaties, aanpassingen, reparaties, correcties, bijstellingen of andere wijzigingen die moeten worden uitgevoerd om de voertuigen weer in overeenstemming te brengen met de voorschriften, inclusief een kort overzicht van de gegevens en technische studies waarop de fabrikant zijn besluit baseert tot het nemen van specifieke maatregelen om de niet-overeenstemming te corrigeren.