Betekenis van:
vuren

vuren
Werkwoord
 • een schot lossen
"Zij vuurden op de aanstormende vijand."
vuren
Werkwoord
 • door drukken in werking stellen; vonken verspreiden; kogels of pijlen afvuren; met vuurwapens schieten; schieten

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

vuren
Bijvoeglijk naamwoord
 • van vurenhout

Synoniemen

Hyperoniemen

vuur (het ~ | meervoud vuren)
Zelfstandig naamwoord
 • geestdrift, het geheel van iets vervuld zijn
"iets met vuur verdedigen"

Synoniemen

Hyperoniemen

vuur (het ~ | meervoud vuren)
Zelfstandig naamwoord
 • schimmelziekte in gewas

Hyperoniemen

Hyponiemen

vuur (het ~ | meervoud vuren)
Zelfstandig naamwoord
 • schot
"iemand onder vuur nemen"
"tussen twee vuren zitten"

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Via de Afrikaanse Vredesfaciliteit neemt de EU deel aan en financiert zij mede de AU-missie die belast is met het toezicht op het staakt-het-vuren.
 2. op verzoek bijdragen tot de uitvoering van vredesakkoorden en overeenkomsten voor een staakt-het-vuren tussen de partijen en diplomatiek met hen in verbinding treden ingeval de voorwaarden van die akkoorden niet nagekomen worden;
 3. Gezien de recente ontwikkelingen in Sudan en de regio, met inbegrip van de ondertekening op 8 april 2004 van een humanitaire staakt-het-vuren-overeenkomst betreffende het conflict in Darfur, en gezien de geplande instelling van een door de Afrikaanse Unie geleide staakt-het-vuren-commissie in Sudan, werd Gemeenschappelijk Standpunt 2004/31/GBVB op 10 juni 2004 gewijzigd bij Gemeenschappelijk Standpunt 2004/510/GBVB, waarbij wordt voorzien in een aanvullende vrijstelling van het embargo voor crisisbeheerrsingsoperaties van de Afrikaanse Unie.
 4. crisisbeheersing, door de acute fasen van conflicten aan te pakken en pogingen ter beëindiging van het geweld te ondersteunen door gebruik te maken van alle mogelijke maatregelen, met inbegrip van politieke en praktische steun aan regionale en subregionale initiatieven om tussen alle betrokken partijen een staakt-het-vuren tot stand te brengen en te ondersteunen alsmede, indien opportuun, de uitvoering van een crisisbeheersingsoperatie;
 5. De VN-Veiligheidsraad heeft in zijn Resolutie 1572 (2004) van 15 november 2004 betreurd dat de vijandelijkheden in Ivoorkust opnieuw zijn opgelaaid en dat het op 3 mei 2003 overeengekomen staakt-het-vuren herhaaldelijk is geschonden, en heeft daarom, handelende overeenkomstig hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties, besloten bepaalde beperkende maatregelen tegen Ivoorkust in te stellen.
 6. op verzoek bij te dragen tot de onderhandelingen over en de uitvoering van vredesakkoorden en staakt-het-vuren-akkoorden tussen de partijen, en diplomatiek met hen in verbinding te treden indien de voorwaarden van die akkoorden niet nagekomen worden; in het geval van de lopende LRA-onderhandelingen moeten deze activiteiten in nauwe samenwerking met de SVEU voor Sudan worden verricht;
 7. De Gemeenschappelijke Standpunten 2002/401/GBVB betreffende Nigeria [1], 2002/495/GBVB betreffende Angola [2], 2002/830/GBVB betreffende Rwanda [3], 2003/319/GBVB betreffende de staakt-het-vuren-overeenkomst van Lusaka en het vredesproces in de Democratische Republiek Congo [4], worden hierbij ingetrokken.Artikel 2
 8. Gezien de ontwikkelingen in Sudan en in de regio, zoals de ondertekening op 8 april 2004 van een akkoord over een humanitair staakt-het-vuren in het conflict van Darfur en de daaropvolgende plannen voor de inzet van een door de Afrikaanse Unie geleide staakt-het-vurencommissie, wil de Europese Unie de inspanningen ter bevordering van duurzame vrede en verzoening in Sudan ondersteunen.
 9. Militair personeel van de EU maakt deel uit van de CFC van de AU (CFC), waarbij onder meer de vice-voorzitter van deze commissie alsmede leden van de gemeenschappelijke commissie voor het politiek toezicht op het staakt-het-vuren ter beschikking werden gesteld.
 10. houdende intrekking van de Gemeenschappelijke Standpunten van de Raad 2002/401/GBVB betreffende Nigeria, 2002/495/GBVB betreffende Angola, 2002/830/GBVB betreffende Rwanda en 2003/319/GBVB betreffende de staakt-het-vuren-overeenkomst van Lusaka en het vredesproces in de Democratische Republiek Congo
 11. Voorts worden in UNSCR 1591 (2005) de bij UNSCR 1556 (2004) opgelegde maatregelen bevestigd en wordt er bepaald dat deze maatregelen ook zullen gelden voor alle partijen bij de staakt-het-vuren-overeenkomst van N’djamena en alle andere oorlogvoerende partijen in de staten Noord-, Zuid- en West-Darfur.
 12. In Resolutie 1572 (2004) van 15 november 2004 heeft de VN-Veiligheidsraad, handelend overeenkomstig hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties, het opnieuw oplaaien van de vijandelijkheden in Ivoorkust en de herhaalde schendingen van het op 3 mei 2003 overeengekomen staakt-het-vuren betreurd en heeft hij besloten bepaalde beperkende maatregelen tegen Ivoorkust in te stellen.
 13. In verscheidene Raadsconclusies die sedert juli 2004 zijn aangenomen, is de verbintenis van de EU neergelegd om de AU bij te staan in haar inspanningen om toezicht te houden op het staakt-het-vuren en om een politieke oplossing voor het conflict in de regio Darfur in Sudan te vergemakkelijken.
 14. Op 28 mei 2004 heeft de Afrikaanse Unie (AU) besloten in Darfur een waarnemersmissie in te zetten om toezicht te houden op de naleving van de humanitaire staakt-het-vuren-overeenkomst die op 8 april 2004 te N'djamena is gesloten (AMIS), en op 20 oktober 2004 heeft de Raad voor Vrede en Veiligheid van de Afrikaanse Unie besloten AMIS te versterken en in het mandaat van die missie ook bijstand op te nemen aan het proces van opbouw van wederzijds vertrouwen en de bescherming van burgers alsmede humanitaire operaties, alsook toezicht op de naleving van alle akkoorden die sedert de humanitaire staakt-het-vuren-overeenkomst van N'djamena tussen de partijen zijn gesloten (AMIS II).
 15. In de zin van deze richtlijn wordt onder „onderdeel” verstaan elk element of vervangingselement dat specifiek voor een vuurwapen is gemaakt en van essentieel belang is voor de werking ervan, met inbegrip van een loop, een frame- of kastgroep, slede of cilinder, grendel of afsluiterblok, en enig hulpstuk dat is ontworpen of aangepast om het geluid van het vuren van een vuurwapen te verminderen. 1 ter.