Vertaling van actually

Inhoud:

Engels
Nederlands
actually, currently, immediately, presently {bw.}
nu
momenteel 
op het ogenblik
tegenwoordig 
thans
absolutely, actually, in fact, practically, really {bw.}
inderdaad
metterdaad
waarachtig 
waarlijk 
warempel
werkelijk 
indeed, in fact, actually, as a matter of fact {bw.}
feitelijk
inderdaad
metterdaad
even, indeed, actually {bw.}
zelfs
genuinely, indeed, really, truly, actually {bw.}
echt 
werkelijk 
wezenlijk

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Actually it's your fault.

Eigenlijk is het uw fout.

He isn't actually the manager.

Hij is eigenlijk niet de manager.

What does it actually mean?

Wat betekent het eigenlijk?

Susan is actually your half sister.

Susan is eigenlijk je halfzus.

I actually do enjoy hitting you.

Ik vind het eigenlijk leuk om je te slaan.

She looks young, but actually she's older than you are.

Ze lijkt jong maar eigenlijk is ze ouder dan jij.

She looks young, but she's actually older than you are.

Ze ziet er jong uit, maar eigenlijk is ze ouder dan jou.

Actually, he thanked some of his popularity to his mother.

Eigenlijk dankte hij een deel van zijn populariteit aan zijn moeder.

"I... actually don't know that either," Dima admitted. "Sometimes, this story really doesn't make any sense."

"Ik... dat weet ik eigenlijk ook niet," gaf Dima toe. "Soms slaat dit verhaal echt helemaal nergens op."

I know him by sight, but I have never actually spoken to him.

Ik ken hem van gezicht maar ik heb nog nooit echt met hem gepraat.

"Hippopotomonstrosesquipedaliophobia is quite a long word, isn't it?" "Yes, but do you know what it means?" "Actually, I don't." "It means fear of long words." "How ironic."

"Hippopotomonstrosesquipedaliofobie is een lang woord, hè?" "Ja, maar weet je wat het betekent?" "Nee, eigenlijk niet." "Het betekent angst voor lange woorden." "Wat ironisch."

"Oh, it's a lot more," Dima smiled. "But actually, this is a collect call. So you're the noob, 'cause you're paying."

"O, het is veel meer," glimlachte Dima. "Maar eigenlijk is dit een collect call. Dus jij bent de noob, want jij betaalt."

Actually I wanted to be a damsel in a tower guarded by seven dragons, and then a prince on a white horse would chop off the dragons' heads and liberate me.

Eigenlijk wilde ik een jonkvrouw zijn in een toren die bewaakt wordt door zeven draken, en dan zou een prins op een wit paard alle draken hun kop afhakken en mij bevrijden.