Vertaling van in front of

Inhoud:

Engels
Nederlands
before, in front of, to, above, ahead of {vz.}
voor 

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Let's meet in front of the theater.

Laten we elkaar ontmoeten voor het theater.

Please wait in front of Room 213.

Gelieve te wachten voor kamer 213.

There is a strange man in front of the house.

Er staat een vreemde man voor het huis.

There is a bookstore in front of my house.

Voor mijn huis bevindt zich een boekhandel.

She embarrassed me in front of my friends.

Ze zette me voor schut voor mijn vrienden.

The women are in front of a library.

De vrouwen staan voor de bibliotheek.

All of a sudden, three dogs appeared in front of us.

Plotseling verschenen er drie honden voor ons.

I wash my car in front of the house without any problems.

Ik was de auto voor het huis zonder problemen.

Form a line one meter away from the one in front of you.

Vorm een rij die één meter ver is van de rij voor jou.

I saw a big dog lying in front of Mr. Hill's house.

Ik zag een grote hond die voor meneer Hills huis lag.

The female student that sat in front of the teacher is from Germany.

De vrouwelijke studente die voor de leraar zat komt uit Duitsland.

He cleared the road in front of his house of snow.

Hij maakte de straat voor zijn huis sneeuwvrij.

Tom asked Mary to wait for him in front of the library.

Tom vroeg aan Mary om voor hem te wachten voor de bibliotheek.

When I opened my eyes again, all of a sudden an unknown lady was standing right in front of me.

Toen ik mijn ogen weer open deed, stond er ineens een onbekende dame voor mijn neus.

Whoever thinks: "These days, everyone speaks English" or "The entire world speaks English" without asking what portion of the global population it is that speaks English, and how well they can speak it, is someone who does not want to see the reality in front of their eyes.

Wie denkt: "vandaag de dag spreekt iedereen Engels" of "de hele wereld spreekt Engels" zonder te vragen welk deel van de wereldbevolking Engels spreekt, en wat het niveau van hun taalkundige vaardigheid is, wilt de waarheid niet onder ogen zien.


Gerelateerd aan in front of

before - to - above - ahead of