Vertaling van sense

Inhoud:

Engels
Nederlands
to sense, to perceive {ww.}
waarnemen 
sense {zn.}
zintuig
sense {zn.}
zin  [m]
zintuig
This sentence doesn't make sense.
Deze zin slaat nergens op.
In a sense what he says is true.
In zekere zin is dat wat hij zegt waar.
meaning, sense {zn.}
zin  [m]
betekenis  [v]
What is the meaning of this phrase?
Wat is de betekenis van deze zin?
What is the precise meaning of "precise"?
Wat is de precieze betekenis van "precise"?
foresight, prudence, reason, sense, wits {zn.}
verstand 
gezond verstand
rede
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap…
feel, feeling, sensation, sense {zn.}
gevoel 
She sang her sweet song with feeling.
Ze zong haar mooie lied met gevoel.
"What kind of feeling?" the shopkeeper asked.
"Wat voor gevoel?" vroeg de winkelier.
notion, realization, sense, apprehension, comprehension {zn.}
verstand 
besef  [o]
inzicht
benul [o]
to feel, to sense {ww.}
voelen 
gevoelen
aanvoelen
gewaarworden
If you take medicine, you will feel better.
Ge zult u beter voelen als ge dit medicament neemt.
How can I feel relaxed, with you watching me like that?
Hoe kan ik me ontspannen voelen, als jij zo naar mij kijkt.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

This doesn't make sense.

Dit slaat nergens op.

This sentence doesn't make sense.

Deze zin slaat nergens op.

Taro has a strong sense of responsibility.

Taro heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.

I have a good sense of smell.

Ik heb een goede reukzin.

I got distracted and lost all sense of time.

Ik werd afgeleid en was de tijd vergeten.

In a sense what he says is true.

In zekere zin is dat wat hij zegt waar.

He became so excited that what he said made no sense at all.

Hij raakte zo opgewonden dat hij onzin uitkraamde.

"I... actually don't know that either," Dima admitted. "Sometimes, this story really doesn't make any sense."

"Ik... dat weet ik eigenlijk ook niet," gaf Dima toe. "Soms slaat dit verhaal echt helemaal nergens op."

Using Esperanto with him, I sense that we both are at the same level, at least from a linguistic point of view.

Als ik Esperanto gebruik met hem, voel ik dat we beiden op hetzelfde peil staan, tenminste als we dat zien uit het oogpunt van taal.