Vertaling van nou

Inhoud:

Nederlands
Engels
nou, nu, tegenwoordig, thans {bw.}
at present
now 
enfin, nou, wel, welaan, welnu, zo {tw}
now 
well 
well then

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Nou, laten we gaan.

Well, let's go.

En wat doen we nou?

So what do we do now?

Wat kan er nou misgaan?

What could possibly go wrong?

Nou, dan neem ik kip.

Well then, I'll have chicken.

Eh, nou is het echt raar...

Uh, now it's really weird...

Nou, je zou gelijk kunnen hebben.

Well, you might be right.

Nou, er zijn wel vreemdere dingen gebeurd.

Well, stranger things have happened.

"En wie waren nou die 25?" vroeg Al-Sayib. "Vrienden van je?"

"So who were the 25?" Al-Sayib asked. "Friends of yours?"

Als jij nou zegt: "Ik hou van jou," dan zeg ik dat ook tegen jou.

If you say, "I love you," then I will also say that to you.

"Nou," zei de verkoopster, en wenkte Dima haar te volgen naar de kassa, "dat is dan 3.000.000,99."

"Well," said the shopkeeper, motioning for Dima to follow her to the cash register. "That'll be 3,000,000.99, then."

"Nou..." zuchtte Dima, keerde zich vervolgens naar de verkoopster en wierp haar een moordzuchtige blik toe, "ik geloof dat ik nu geen keus heb..."

"Well..." sighed Dima, then turned to the shopkeeper and cast her a murderous glance. "I guess I have no choice now..."

"O jeetje..." zuchtte Al Sayib. "Nou, hoeveel heb je nodig? Er staat iets van 10 mille op mijn offshore rekening te staan."

"Oh, boy..." Al-Sayib sighed. "Well, how much do you need? I've got about 10 grand just sitting in my offshore account."

"Vandaag is de melkboer begraven. Er was veel volk, want op het dorp kende iedereen hem." "O, is er in Linschoten een melkboer?" "Nou nee, nu dus niet meer!"

"Today, the milkman was buried. There were a lot of people, cause everybody in the village knew him." "Oh, is there a milkman in Linschoten?" "Well, no, not anymore!"

Hier is mijn vlag voor Nynorsk. Aangezien de ideologie van het Nynorsk gebaseerd is op maximale afwijking van het Deens, wordt de Deense achtergrond van de vlag vervangen door de IJslandse, want de makers van de taal hebben het IJslands als inspiratie gebruikt. De vlag is niet rechthoekig omdat... nou ja, omdat Nynorsk gewoon raar is.

Here’s my flag for Nynorsk. Because the philosophy of Nynorsk is based on the maximum divergence from Danish, Danish background of the flag is to be replaced with Icelandic, because Icelandic served as inspiration for the language creators. The flag is not rectangular in form, because... Well, that Nynorsk is strange after all.


Gerelateerd aan nou

nu - tegenwoordig - thans - enfin - wel - welaan - welnu - zo