Vertaling van slechts

Inhoud:

Nederlands
Engels
alleen, enkel, maar, pas, slechts, uitsluitend {bw.}
exclusively
just 
only 
merely 
simply 
solely 
but 
slechts {bw.}
but
just
merely
only
simply
alleen, enkel, puur, slechts, uitsluitend, zuiver, louter {bw.}
but
just
merely
only
simply

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Schoonheid is slechts oppervlakkig.

Beauty is but skin deep.

Elke staat had slechts één stem.

Each state had just one vote.

Slechts twee mensen overleefden de aardbeving.

Only two people survived the earthquake.

Het verleden kan men slechts kennen, niet veranderen. De toekomst kan men slechts veranderen, niet kennen.

The past can only be known, not changed. The future can only be changed, not known.

De school bevindt zich op slechts 5 minuten lopen.

The school is only a five-minute walk away.

Er is slechts één ding dat we kunnen doen nu!

There's only one thing we can do now!

Zoals altijd kon ik slechts hopen dat de politie me niet zou aanhouden.

As always, I could only hope the police wouldn't stop me.

Het oude zomerhuis had slechts één bed, daarom sliepen we er om de beurt in.

The old cottage had only one bed, so we all took turns sleeping in it.

Toen hij student was, ging hij slechts één keer naar de discotheek.

When he was a student, he went to the disco only once.

Slechts zestien procent van de leraren van deze school is vrouwelijk.

Only 16 percent of the teachers of this school are female.

Er is slechts één plaatsje in het heelal dat je zeker kan verbeteren en dat is jezelf.

There's only one corner of the universe you can be certain of improving, and that's your own self.

De moslims geloven slechts in Allah als de ene god en in Mohammed als de laatste profeet.

Muslims believe only in Allah as the unique God, and in Mohammad as the last prophet.

De Europese Unie heeft 23 officiële talen met theoretisch gelijke rechten, maar in de praktijk slechts 3 werktalen: Engels, Frans en Duits.

The European Union has 23 official languages, theoretically with the same rights, but in practice only 3 working languages: English, French and German.

Binnen de Unie is in slechts drie landen de communautaire fraude in het wetboek van strafrecht opgenomen.

Only three Union countries have included Community fraud in the criminal code.

Ze werd slechts een generatie voorbij slavernij geboren; in een tijd toen er geen auto's op de weg reden en geen vliegtuigen in de lucht vlogen; toen iemand als zij om twee redenen niet mocht stemmen - omdat ze een vrouw was en door de kleur van haar huid.

She was born just a generation past slavery; a time when there were no cars on the road or planes in the sky; when someone like her couldn't vote for two reasons — because she was a woman and because of the color of her skin.


Gerelateerd aan slechts

alleen - enkel - maar - pas - uitsluitend - puur - zuiver - louter