Voorbeeldzinnen over woning

Voorbeelden 61 - 72 van 72
Nederlands
Engels

Voorschriften voor mobiele en/of tijdelijke bedrijfsruimten (bv. tenten, marktkramen, winkelwagens), ruimten die voornamelijk als particuliere woning worden gebruikt maar waar regelmatig levensmiddelen worden bereid voor het in de handel brengen, en automaten

Requirements for movable and/or temporary premises (such as marquees, market stalls, mobile sales vehicles), premises used primarily as a private dwelling-house but where foods are regularly prepared for placing on the market and vending machines

leningen die, ten genoegen van de bevoegde autoriteiten, zijn gegarandeerd door een hypotheek op woningen of door aandelen in Finse bedrijven voor de bouw van woningen, die werkzaam zijn volgens de Finse wet op de woningbouwverenigingen van 1991 of latere gelijkwaardige wetgeving, en transacties inzake financieringshuur (leasing) voor woningen krachtens welke de lessor de volledige eigendom van de verhuurde woning behoudt zolang de huurder (lessee) zijn koopoptie niet heeft uitgeoefend, in alle gevallen tot 50 % van de waarde van de betrokken woning;

loans secured, to the satisfaction of the competent authorities, by mortgages on residential property or by shares in Finnish residential housing companies, operating in accordance with the Finnish Housing Company Act of 1991 or subsequent equivalent legislation and leasing transactions under which the lessor retains full ownership of the residential property leased for as long as the lessee has not exercised his option to purchase, in all cases up to 50 % of the value of the residential property concerned;

De invoer van roerende goederen en voorwerpen bestemd voor de meubilering van een tweede woning is onderworpen aan dezelfde beperkingen en controles als de invoer van diezelfde goederen en voorwerpen door natuurlijke personen die hun normale verblijfplaats overbrengen vanuit een derde land.

Imports of household effects for furnishing a secondary residence are subject to the same restrictions and controls as the same goods imported by natural persons transferring their normal place of residence from a third country.

Volgens artikel 1 van de huisvestingswet was het doel van de wet het bevorderen van zekerheid en gelijke rechten wat huisvesting voor IJslanders betreft, door het verstrekken van leningen en door organisatie van zaken met betrekking tot huisvesting, en dat middelen worden verstrekt met het specifieke doel mensen meer kans te geven op het verwerven of huren van een woning aan haalbare voorwaarden.

According to Article 1 of the Housing Act, the purpose of the Act is to promote security and equal rights as regards housing to Icelanders, through the granting of loans and through organisation of matters relating to housing, and that funds are provided for the specific purpose of increasing people’s chances of acquiring or renting housing on manageable terms.

Er is sprake van een gezamenlijke huishouding als twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins.

A shared household means that two persons together provide for their home, and that each contributes towards the household costs or makes other provision for their subsistence costs. For Lithuania tick if the claimant is de jure spouse.

de werknemer of zelfstandige die in het gastland drie jaar ononderbroken werkzaam is geweest en heeft verbleven, en vervolgens in een andere lidstaat een werkzaamheid in loondienst of als zelfstandige uitoefent, waarbij hij zijn woning in het gastland aanhoudt en er in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert.

workers or self-employed persons who, after three years of continuous employment and residence in the host Member State, work in an employed or self-employed capacity in another Member State, while retaining their place of residence in the host Member State, to which they return, as a rule, each day or at least once a week.

Een legitiem doel kan bijvoorbeeld de bescherming van slachtoffers van seksegerelateerd geweld (opvanghuizen voor personen van hetzelfde geslacht), redenen van persoonlijke levenssfeer en zedelijkheid (het bieden van onderdak in iemands eigen woning), bevordering van de gelijkheid of van de belangen van mannen en vrouwen (vrijwillige organisaties voor personen van hetzelfde geslacht), vrijheid van vereniging (lidmaatschap van particuliere clubs met leden van hetzelfde geslacht) of het organiseren van sportactiviteiten (sportevenementen voor personen van hetzelfde geslacht) zijn.

A legitimate aim may, for example, be the protection of victims of sex-related violence (in cases such as the establishment of single-sex shelters), reasons of privacy and decency (in cases such as the provision of accommodation by a person in a part of that person's home), the promotion of gender equality or of the interests of men or women (for example single-sex voluntary bodies), the freedom of association (in cases of membership of single-sex private clubs), and the organisation of sporting activities (for example single-sex sports events).

Hypotheekinstrumenten en huisvestingsobligaties konden worden uitgewisseld voor een bedrag van niet meer dan 70 % van de geschatte waarde van een goed, indien de eigenaar zijn eerste woning bouwde of kocht, maar 65 % van die waarde in alle andere gevallen, zie artikel 19 van de wet; met andere woorden, een verlaging van het vroegere plafond van 75 % van de geschatte prijs zoals vastgelegd in het bovengenoemde artikel 27 van de vroegere wet nr. 97/1993.

Mortgage instruments and housing bonds could be exchanged for an amount not exceeding 70 % of the appraised value of property, if the owner was building or buying his first residential housing, but 65 % of the value in all other instances (cf. Article 19 of the Act); in other words a reduction from the former ceiling of 75 % of the assessed price laid down in the abovementioned Article 27 of the previous Act No 97/1993.

Deze vergoeding wordt maandelijks betaald aan de functionarissen van de rangen B, C, A1, A2, L1 en L2 die wonen in een woning waarvan zij huurder of onderhuurder zijn, en die aan de betaling van hun huur - met uitsluiting van alle huishoudelijke lasten die in het land van verblijf worden beschouwd als voor rekening zijnde van de huurder - een deel van hun bezoldiging besteden dat een forfaitair bedrag overschrijdt.

This allowance shall be paid monthly to grade B, C, A1, A2, L1 and L2 staff members who are tenants or sub-tenants of accommodation and who pay a rent — excluding service charges considered to be the liability of the tenant in the country of residence — that exceeds a specified proportion of their emoluments.

Voor de complete infrastructuur (actief en passief) raamt UPC/RBB de kosten op 1500 EUR per aangesloten woning (respectievelijk 1000/500 EUR), KPN op 1300 EUR, Hillegom (een Nederlands FttH-project) op 1200 EUR, Corning (een glasvezelfabrikant) op 1200 EUR, Arthur D. Little (een consultingfirma) op 1000 EUR (respectievelijk 600/400 EUR), Fastweb (een Italiaanse breedbandoperator) op 1200 EUR, ARCEP (Franse regelgever) op 2000 EUR (gegevens van 2005 en 2006), JPMorgan (consultingfirma) op 1000 tot 2000 EUR.

For the whole infrastructure (active and passive) UPC/RBB estimates EUR 1500 per home passed (EUR 1000/EUR 500 respectively), KPN EUR 1300, Hillegom (Dutch FttH project) EUR 1200, Corning (fibre optic manufacturer) EUR 1200, Arthur D. Little (consulting company) EUR 1000 (EUR 600/EUR 400 respectively), Fastweb (Italian broadband operator) EUR 1200, ARCEP (French regulator) EUR 2000 (data from 2005 and 2006), JPMorgan (consulting company) EUR 1000-EUR 2000.

Deze vergoeding wordt maandelijks betaald aan de functionarissen van de rangen B, C, A1 en L1, die wonen in een woning waarvan zij huurder of onderhuurder zijn, en die aan de betaling van hun huur — met uitsluiting van alle huishoudelijke lasten die in het land van verblijf worden beschouwd als voor rekening van de huurder — een deel van hun bezoldiging besteden dat een bepaald forfaitair bedrag overschrijdt.

This allowance shall be paid monthly to grade B, C, A1 and L1 staff members who are tenants or sub-tenants of accommodation and who pay a rent — excluding service charges considered to be the liability of the tenant in the country of residence — that exceeds a specified proportion of their emoluments.

Er wordt maandelijks een huisvestingsvergoeding betaald aan de functionarissen van de rangen B, C, A 1 en A 2 die wonen in een woning waarvan zij huurder of onderhuurder zijn, en die aan de betaling van hun huur — met uitsluiting van alle huishoudelijke lasten die in het land van verblijf worden beschouwd als voor rekening van de huurder — een deel van hun bezoldiging besteden dat een forfaitair bedrag overschrijdt.

A rent allowance shall be paid monthly to grades B, C, A 1 and A 2 staff members who are tenants or sub-tenants of accommodation and who pay a rent — excluding service charges considered to be the liability of the tenant in the country of residence — that exceeds a specified proportion of their emoluments.