Voorbeeldzinnen over woning

Voorbeelden 31 - 45 van 72
Nederlands
Engels

Elke lening moest worden gewaarborgd door een eerste of tweede hypotheek op de woning waarvoor de lening was verstrekt.

Each loan should be secured by a first- or second-rank mortgage in the housing for which the loan had been granted.

Vrijstaande woonvertrekken waarvan duidelijk is dat zij als deel van de woning zijn te gebruiken, moeten als zodanig worden beschouwd.

Detached rooms for habitation which are clearly to be used as a part of the dwelling should be counted as part of the dwelling.

Als uw woning ouder is dan 10 jaar kan het rendabel zijn om vóór de keuze van een warmtepomp eerst de isolatie te verbeteren om warmteverliezen te verminderen als u uw woning wilt verwarmen, of de zonnewarmtebelasting terug te dringen als u uw woning juist koeler wilt krijgen.

If your dwelling is more than 10 years old, before choosing a heat pump, it may be cost effective to improve your insulation first, to reduce heat loss for heating you building or heat gain if you are looking to cool it.

Ter illustratie kan het verhuren van een woning worden genoemd: een verhuurder zou ook eisen dat de huur wordt betaald indien de huurder om welke reden dan ook geen gebruik maakt van de woning, omdat hij niet de mogelijkheid heeft om de woning aan een ander te verhuren en de daadwerkelijke verblijfplaats van de huurder zich overigens aan zijn controle onttrekt.

To illustrate the point one might take the example of a rented house: a landlord will insist on rent being paid even if, for whatever reason, the tenant no longer lives in the house, as by renting to the tenant, the landlord is forgoing the possibility of renting to someone else, and, in any event, he has no control over where the tenant resides.

Woonde dit kind op het tijdstip van het overlijden blijvend samen met de aanvrager of in de gezamenlijke woning van de aanvrager en de overledene?

At the time of death, was this child permanently living with the claimant or in the common home of the claimant and the deceased?

Een woning kan dus uit afzonderlijke gebouwen binnen dezelfde omheining bestaan, mits deze duidelijk bestemd zijn om door één particulier huishouden te worden bewoond.

A dwelling may thus be constituted of separate buildings within the same enclosure, provided they are clearly intended for habitation by the same private household.

Deze konden de huidige woningsituatie, de staat en het type van de huidige woning en grootte en gezondheid van het gezin bevatten [20].

These issues could include current housing situations; the state and type of current housing and family size and health [20].

Dit blad moet worden ingevuld door een gekwalificeerd installateur om u te informeren en te adviseren over het meest geschikte warmtepompsysteem voor uw woning.

This fiche should be completed by a qualified installer to provide you with information and recommendations about the most suitable heat pump system for your home.

Hulp voor bejaarden en personen met een handicap zodat zij thuis kunnen blijven wonen (reiniging van de woning, tafeltje-dek-je, dagverzorgingscentra, dagverzorgingsdiensten, verzorgingsdiensten tijdens vakanties).

help to enable elderly and disabled persons to live at home (home-cleaning services, meal programmes, day-care centres, day-care services and holiday-care services).

Ten slotte worden reiniging, decoratie en onderhoud van de woning, voorzover deze activiteiten gewoonlijk ook door huurders worden verricht, niet als productie beschouwd (ESR 1995, punt 3.09).

Finally, cleaning, decoration and maintenance of the dwelling as far as these activities are also common for tenants are excluded from production (ESA95 paragraph 3.09).

Het Overheidsagentschap voor huisvesting (Húsnæðisstofnun ríkisins) werd opgericht bij wet nr. 51/1980 en verschafte, onder andere, leningen tegen preferentiële voorwaarden aan particuliere kopers van een woning.

The State Housing Agency (Húsnæðisstofnun ríkisins) was established by Act No 51/1980 and provided, inter alia, loans on preferential terms to private home buyers.

Woonde dit kind op 31 december 1989 blijvend met de aanvrager samen of in de gezamenlijke woning van de aanvrager en de overledene?

On 31 December1989 was this child permanently living with the claimant or in the common home of the claimant and the deceased?

In de woning- en utiliteitsbouw vormt thermische isolatie een effectieve technologie voor energiebesparing en daarom ook voor de reductie van de uitstoot van CO2.

In the residential and building sector, thermal insulation is an effective technology in terms of energy saving and hence in terms of carbon emissions reduction.

Woonde dit kind op 31 december 1989 blijvend met de aanvrager samen of in de gezamenlijke woning van de aanvrager en de overledene?

Was this child permanently living with the claimant or in the common home of the claimant and the deceased on 31 December 1989?

Alle andere verzekeringen, nog niet genoemd onder dit punt of onder Woning en onroerend goed (3.7), Vervoer (3.8), Reizen (3.9) en Leven (3.11)

any other insurance which is not listed above or in Home and property (3.7), Transport (3.8), Travel (3.9), and Life (3.11).