Voorbeeldzinnen over woning

Voorbeelden 16 - 30 van 72
Nederlands
Engels

Overige onderhoud en reparatie van de woning

other house maintenance and improvement services.

Woning aangenaam koel in de zomer

Dwelling comfortably cool during summer time

Onderhoud en reparatie van de woning

House maintenance and improvement services

Daarbij zullen vooral de bouw-, woning- en detailhandelssector worden getroffen.

The construction, housing and retail sectors are those most likely to be affected.

Gebruikelijk: een gewone winter/zomer in het gebied waar de woning is gelegen. (Woning aangenaam warm in de winter.

usual: an ordinary winter/summer, in the area where the dwelling is located (dwelling comfortably warm during winter time.

Voor de toepassing van punt p) wordt onder woning verstaan: de woning die bewoond of verhuurd wordt/zal worden door de leningnemer.

For the purposes of point (p), residential property shall mean a residence to be occupied or let by the borrower.

Informatie en adviezen voor de installatie van een warmtepomp in uw woning

Information and recommendations for installing a heat pump in your home

Sommige systemen zijn omkeerbaar en kunnen ook koelen door het afvoeren van warmte uit een woning.

Some models can also operate in reverse mode and produce cooling by ejecting heat from a dwelling.

Het voorwerp van de huurovereenkomst is derhalve de mogelijkheid om de woning te exploiteren.

It is therefore the usability of the house that is the subject of the contract.

Zij worden feitelijk gewaardeerd op een belastbare waarde per aangesloten woning.

They are actually valued on a rateable value per home connected.

Ruimtetekort: de variabele betreft de mening/het gevoel van de respondent over ruimtetekort in de woning.

Shortage of space: the variable refers to the respondent’s opinion/feeling about shortage of space in dwelling.

Elektrische installaties: bedrading, stopcontacten, lichtpunten en andere permanente elektrische installaties in de woning.

Electrical installations: wiring, contacts, sockets and other permanent electrical installations in the dwelling.

Overige informatie: De heer Nasreddin heeft in 1994 zijn woning in de Via delle Scuole 1 in 6900 Lugano, Zwitserland

Other information: In 1994, Mr. Nasreddin left his residence in 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Switzerland

Voor het begin en einde van deze tijdvakken gelden de datum en tijd van vertrek vanaf het Satellietcentrum of de woning en de datum en tijd van terugkomst bij het Satellietcentrum of de woning.

These periods are to be counted as from the date and time of departure from the Centre or the staff member's home up to the date and time of return to the Centre or home.

Voor het begin en einde van deze tijdvakken gelden de datum en tijd van vertrek vanaf het Instituut of de woning en de datum en tijd van terugkomst bij het Instituut of de woning.

These periods are to be counted as from the date and time of departure from the Institute or the staff member's home up to the date and time of return to the Institute or home.