Voorbeeldzinnen over woning

Voorbeelden 46 - 60 van 72
Nederlands
Engels

Algehele tevredenheid met woning: de variabele betreft de mening/het gevoel van de respondent over de tevredenheid over de woning, d.w.z. de mate waarin deze aan de behoeften van het huishouden voldoet, de prijs, de ruimte, de buurt, de afstand tot het werk, de kwaliteit en andere aspecten.

Overall satisfaction with dwelling: the variable refers to the respondent’s opinion/feeling about the degree of satisfaction with the dwelling in terms of meeting the household needs/opinion on the price, space, neighbourhood, distance to work, quality and other aspects.

Voorts zijn de economische voordelen van een douanevrijstelling voor de invoer van roerende goederen en voorwerpen bestemd voor de meubilering van een tweede woning klein in verhouding tot de extra controlekosten.

Furthermore, the economic benefits of a duty relief for imports of household effects for furnishing a secondary residence is small in comparison with the supplementary costs of controls.

Een woning is een vertrek of reeks vertrekken met bijbehorende ruimten, in een permanent gebouw of in een structureel afgescheiden gedeelte daarvan, die door de wijze waarop zij is gebouwd, verbouwd enz., bestemd is om door particulieren te worden bewoond.

A dwelling is a room or suite of rooms and its accessories in a permanent building or structurally separated part thereof which by the way it has been built, rebuilt, converted and so on, is intended for private habitation.

De woning moet een afzonderlijke toegang hebben tot een straat (rechtstreeks of via een tuin of voorterrein) of tot een gezamenlijke ruimte in het gebouw (trap, gang, galerij e.d.).

It should have separate access to a street (direct or via a garden or grounds) or to a common space within the building (staircase, passage, gallery, and so on).

De toegerekende huurwaarde van de woning van de eigenaar wordt niet hier, maar in de branche „Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed” (klasse 68.20 van de NACE Rev.2) geregistreerd.

The imputed rental value of the owner-occupied housing unit is not recorded here but in the branch “Renting and operating of own or leased real estate” (Class 68,20 of NACE Rev. 2).

Het maximale gedeelte van elke individuele in aanmerking komende lening die kan worden gefinancierd middels een emissie van gestructureerde gedekte obligaties is 80 % van de LTV-ratio (verhouding hypotheekschuld/waarde woning).

The maximum portion of each individual eligible loan that can be funded through the structured covered bond issuance is 80 % loan-to-value (LTV).

Omvat niet: huur van garages of parkeerplaatsen die geen parkeergelegenheid bij de woning bieden (5.6); tolbruggen, -tunnels en -wegen, veerboten en parkeermeters (5.6); huur van een auto met of zonder chauffeur (5.7), rijlessen (9.2).

Does not include: hire of garages or parking spaces not providing parking in connection with a dwelling (5.6); toll facilities (bridges, tunnels, shuttle-ferries, motorways) and parking meters (5.6); hire of a car with or without a driver (5.7), driving lessons (9.2).

Tot 31 december 2012 ligt het risicogewogen gemiddelde LGD van alle vorderingen op particulieren en kleine partijen waarvoor een woning in zekerheid is gegeven en de centrale overheid geen garantie heeft afgegeven, niet onder de 10 %.”;

Until 31 December 2012, the exposure weighted average LGD for all retail exposures secured by residential properties and not benefiting from guarantees from central governments shall not be lower than 10 %.’.

Als de woning ouder is dan 10 jaar, is het waarschijnlijk rendabel om warmteverliezen te verminderen door middel van isolatieverbetering en de zonnewarmtebelasting terug te dringen door de beperking van de directe zoninstraling in de zomer.

If the dwelling is more than 10 years old, then it will probably be cost effective to reduce the heat loss by increasing the insulation level and to reduce the solar gain by restricting the direct rays of the sun during the summer.

Tot 31 december 2010 ligt het risicogewogen gemiddelde LGD van alle vorderingen op particulieren en kleine partijen waarvoor een woning in zekerheid is gegeven en de centrale overheid geen garantie heeft afgegeven, niet onder de 10 %.

Until 31 December 2010 the exposure weighted average LGD for all retail exposures secured by residential properties and not benefiting from guarantees from central governments shall not be lower than 10 %.

Een dergelijke benadering zorgt voor een doelmatiger gebruik van gezondheidsinformatie wanneer patiënten diverse soorten zorg ontvangen van verschillende zorgaanbieders en, waar dat mogelijk is, zorg en gegevens daarover in hun eigen woning ontvangen.

Such an approach would make for more effective use of health information as patients move between a variety of healthcare providers, along the continuum of care, and receive whenever possible treatment, care and data in their own homes.

Centrale verwarming of dergelijke: een wooneenheid wordt geacht centraal verwarmd te zijn indien de warmte wordt geleverd door een blokverwarming of door een in het gebouw of de woning ingebouwde installatie voor verwarmingsdoeleinden, ongeacht de energiebron.

Central heating or similar: a housing unit is considered as centrally heated if heating is provided either from a community heating centre or from an installation built in the building or in the housing unit, established for heating purposes, without regard to the source of energy.

Op basis van de informatie van de fabrikant en het type en de locatie van uw woning, adviseren wij u het volgende omtrent uw nieuwe verwarmings- of verwarmings-/koelsysteem:

Using information supplied by the manufacturer and the type and location of your dwelling, the following recommendations for your new heating or heating/cooling system are made:

De minister van Sociale Zaken had de bevoegdheid het maximumpercentage te bepalen door een verordening, waarbij hij een hoger percentage kon toestaan voor nieuwbouw en de eerste aankoop van een woning.

The Minister of Social Affairs was empowered to decide on the maximum percentage through a Regulation whereby he could decide on a higher percentage for new construction and the first-time purchase of residential housing.

Andere informatie: Nasreddin heeft in 1994 zijn woning in de Via delle Scuole 1 in 6900 Lugano (Zwitserland) verlaten en is verhuisd naar Marokko” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Other information: In 1994, Mr. Nasreddin left his residence in 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Switzerland and moved to Morocco’ under the heading ‘Natural persons’ shall be replaced by the following: