Betekenis van:
beginperiode

beginperiode (de ~ | meervoud beginperiodes, beginperioden)
Zelfstandig naamwoord
 • de eerste tijd van het bestaan van iets
"in de beginperiode van [de rockband]"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Het kwantitatieve plafond voor de slotperiode werd op dezelfde wijze berekend als dat voor de beginperiode.
 2. Daar de beginperiode van de verbintenissen op 21 mei 2004 inging en de slotperiode rechtstreeks op de beginperiode zal aansluiten, moeten deze twee perioden als één doorlopende periode worden beschouwd.
 3. Bij Verordening (EG) nr. 1001/2004 werd bepaald dat de aanvaarding van de verbintenissen beperkt was tot een beginperiode van zes maanden (hierna „de beginperiode” genoemd), dat de verbintenissen geen afbreuk zouden doen aan de normale looptijd van de antidumpingmaatregelen en na de beginperiode zouden vervallen, tenzij de Commissie het raadzaam zou achten de toepassingsduur te verlengen.
 4. Het Europees Economisch en Sociaal Comité fungeert als secretariaat van het comité voor een beginperiode die eindigt op 31 december 2010.
 5. „besluit dat de internationale civiele en veiligheidsaanwezigheid voor een beginperiode van 12 maanden wordt gevestigd, welke aanwezigheid nadien zal worden gecontinueerd tenzij de Veiligheidsraad anders beslist” (punt 19)
 6. Volgens Besluit 2004/498/EG was de aanvaarding van de verbintenis beperkt tot een beginperiode van zes maanden („de beginperiode”), zou de verbintenis geen afbreuk doen aan de normale looptijd van de antidumpingmaatregelen en zou zij na deze periode vervallen, tenzij de Commissie het raadzaam zou achten de toepassingsduur te verlengen.
 7. Dit vloeit wellicht voort uit het feit dat het opzetten van een regionale elektronische markt voor KMO's in de beginperiode, totdat schaalvoordelen worden bereikt, aanzienlijke risico's met zich brengt.
 8. Volgens de in de punten 80 tot 84 uiteengezette methodiek voor de berekening van de in aanmerking komende kosten wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met exploitatiebaten na een bepaalde beginperiode na de investering.
 9. Tot slot houden de verbintenissen in dat de partijen tijdens de beginperiode hun frequenties bevriezen (regeling inzake frequentieverhogingen) om ervoor te zorgen dat nieuwkomers niet te snel uit de markt worden geduwd.
 10. Aan dit recht is een maximumopzegtermijn van 6 maanden verbonden, waarvan mededeling kan worden gedaan na afloop van een beginperiode van 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van de consortiumovereenkomst of de overeenkomst om een aanzienlijke nieuwe investering in de gezamenlijke zeevervoerdienst te verrichten.
 11. De kwantitatieve plafonds voor de slotperiode werden op dezelfde wijze berekend als die voor de beginperiode (bij de vaststelling van de kwantitatieve plafonds voor de slotperiode werd echter geen aftrek toegepast op de traditionele hoeveelheden ter compensatie van de abnormale omvang van de invoer vóór de uitbreiding).
 12. Aangezien de uitzonderlijke ongunstige omstandigheden die vóór de uitbreiding bestonden en die de verbintenis noodzakelijk maakten nog steeds voortduren en de onderneming de voorwaarden van de verbintenis in de beginperiode in acht heeft genomen, wordt geoordeeld dat het gerechtvaardigd is de verbintenis te aanvaarden die de betrokken onderneming voor een nieuwe termijn heeft aangeboden.
 13. Wanneer de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst valt vóór de datum van aanvang van de dienstverlening, bedraagt de beginperiode niet meer dan 36 maanden, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van de consortiumovereenkomst of de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst om een aanzienlijke nieuwe investering in de gezamenlijke zeevervoerdienst te verrichten.”.
 14. Aangezien de uitzonderlijke ongunstige omstandigheden die vóór de uitbreiding bestonden en die de verbintenissen noodzakelijk maakten nog steeds voortduren en de ondernemingen de voorwaarden van de verbintenissen in de beginperiode in acht hebben genomen, wordt geoordeeld dat de verbintenissen die deze ondernemingen voor een nieuwe termijn hebben aangeboden kunnen worden aanvaard.
 15. Zoals vermeld in overweging 15 van Verordening (EG) nr. 1001/2004 zou een verlenging van de aanvaarding van de verbintenissen afhankelijk zijn van een onderzoek aan het einde van de beginperiode waarbij zou worden nagegaan of gebruikers in de tien nieuwe lidstaten van de Europese Unie nog steeds te maken hadden met de uitzonderlijk ongunstige omstandigheden die tot de aanvaarding van de verbintenissen hebben geleid.