Betekenis van:
beijveren

beijveren
Werkwoord
 • moeite doen voor iets
"zich beijveren voor (een betere zorg voor de natuur)"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Steun kan worden gegeven aan organisaties die zich beijveren voor culturele samenwerking op een van de volgende manieren:
 2. zich beijveren voor het beginnen van besprekingen over een verdrag waarbij grondraketten met een kort en middellang bereik worden verboden;
 3. zich ervoor beijveren dat de raad van beheer van de IAEA erkent dat de sluiting van een integrale-waar-borgovereenkomst en een aanvullend protocol als hedendaagse verificatienorm geldt;
 4. beijveren de lidstaten en de Commissie zich samen voor internationale eerbiediging van wapenembargo's en andere relevante besluiten van de VN-Veiligheidsraad en steunen zij initiatieven om dergelijke maatregelen doeltreffend uit te voeren;
 5. Tenzij de derde alinea van dit lid van toepassing is, beijveren de lidstaten zich om binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek tot invordering de formaliteiten betreffende bekrachtiging, erkenning, aanvulling of vervanging van de titel te vervullen.
 6. De Unie zal zich ervoor beijveren dat het DPA spoedig en volledig wordt uitgevoerd omdat alleen op die manier duurzame vrede en veiligheid kan worden bewerkstelligd en het lijden van miljoenen mensen kan worden beëindigd.
 7. zich ervoor beijveren dat de maatregelen ter integratie van de regionale handel binnen een beleid dat waarborgen voor kwetsbare groepen omvat, bevorderlijk zijn voor de preventie en oplossing van conflicten.
 8. zich ervoor beijveren dat de toetsingsconferentie en de raad van beheer van de IAEA erkennen dat sluiting en uitvoering van een integrale-waarborgovereenkomst samen met een aanvullend protocol als hedendaagse verificatienorm geldt, krachtens artikel III van het NPV;
 9. De partijen beijveren zich ervoor de samenwerking met het oog op duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding te steunen, in het bijzonder wat de specifieke behoeften van de ontwikkelingslanden betreft, teneinde onder meer met de volgende middelen het ontluiken van een dynamische culturele sector te bevorderen:
 10. Zowel de Commissie als de lidstaten dienen zich in het kader van de IMO te beijveren voor een wereldwijde verlaging van het maximaal toegestane zwavelgehalte in scheepsbrandstoffen, o.a. door na te gaan wat de voordelen zijn als nieuwe zeegebieden overeenkomstig bijlage VI bij Marpol worden aangemerkt als beheersgebieden voor SOx-emissie.
 11. De lidstaten dienen zich te beijveren om de methode voor de opstelling van de witte, grijze en zwarte lijst van vlaggenstaten in het kader van het MOU van Parijs te evalueren, teneinde ervoor te zorgen dat met deze lijst recht wordt gedaan, met name aan vlaggenstaten met kleine vloten.
 12. Voorts zal het UN-ODA zich beijveren om in partnerschap te werken met belangstellende overheden, bevoegde regionale en/of subregionale organisaties, internationale organisaties en maatschappelijke organisaties met deskundigheid op het gebied van het markeren en traceren van SALW, met inbegrip van het Internationales Zentrum für Konversion, BICC) in Bonn, de Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la Securité (GRIP) en de Small Arms Survey (SAS).
 13. De Europese consensus inzake ontwikkeling [2], die op 20 december 2005 is aangenomen door de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, het Europees Parlement en de Commissie, bepaalt dat de Europese Gemeenschap (hierna „de Gemeenschap” genoemd) zich zal blijven beijveren voor een betere voedselzekerheid op internationaal, regionaal en nationaal niveau, een doelstelling waartoe deze verordening moet bijdragen.
 14. -beveiligingscultuur te beijveren. Het project zal voorts bijdragen tot de ontwikkeling van programma’s voor het terugdringen van biorisico’s op nationaal, regionaal en internationaal niveau, mede door de laboratoria in netwerken met elkaar te verbinden en door in de landen van de regio te komen tot geharmoniseerde normen voor bioveiligheid en biobeveiliging in laboratoria, waarbij ernaar wordt gestreefd transparantie en inachtneming van bio-ethiek (alsmede non-proliferatie) te bevorderen.
 15. De Europese Raad heeft in zijn conclusies van 20 juni 2008 erkend dat de hoge voedselprijzen ernstige gevolgen voor de situatie van de armste bevolkingsgroepen in de wereld hebben en het halen van alle millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG's) dreigen te vertragen, en een agenda van de EU voor actie inzake MDG's aangenomen waarin staat dat de Europese Unie zich overeenkomstig de verklaring van de conferentie van de Wereldvoedselorganisatie (FAO) die op 5 juni 2008 door de FAO-conferentie op hoog niveau over wereldvoedselzekerheid is aangenomen („de verklaring van de FAO-conferentie”), zal beijveren voor een mondiaal partnerschap voor voedsel en landbouw en bereid is een groot deel van het tegen 2010 bestaande financieringstekort op de gebieden landbouw, voedselveiligheid en plattelandsontwikkeling voor haar rekening te nemen.