Betekenis van:
ijveren

ijveren
Werkwoord
  • moeite doen voor iets
"ijveren voor vrede"
"ervoor ijveren om..."

Synoniemen

Hyperoniemen

ijveren
Werkwoord
  • moeite doen om een doel na te streven
"Er werd daarvoor door velen geijverd."

Voorbeeldzinnen

  1. ijveren voor een verdere versterking van de Code.
  2. toe te zien op en te ijveren voor de strikte naleving van het statuut van de leden;
  3. toe te zien op en te ijveren voor de strikte naleving van het statuut van de leden;
  4. ijveren voor een betere Europese wetgeving inzake gelijkheid van mannen en vrouwen en voor integratie van vrouwen op alle beleidsgebieden;
  5. de staten die partij zijn bij het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal oproepen te ijveren voor een spoedige sluiting van een gewijzigd verdrag;
  6. De Europese Unie blijft ijveren voor de vaststelling van effectieve mechanismen om de naleving van het BTWC te verbeteren en te controleren.
  7. ijveren voor de ontwikkeling van middelen om externe milieukosten te internaliseren, en economische groei en aantasting van het milieu van elkaar los te koppelen.
  8. ijveren voor de oplossing van de problemen van regionale instabiliteit en onveiligheid, en van conflictsituaties, die vaak ten grondslag liggen aan de talrijke bewapeningsprogramma's.
  9. ijveren voor de oplossing van de problemen van regionale instabiliteit en onveiligheid, en van conflictsituaties, die vaak ten grondslag liggen aan bewapeningsprogramma’s;
  10. De Europese Unie is, bij het nastreven van de in artikel 1 van Gemeenschappelijk Optreden 2002/589/GBVB genoemde doelstellingen, voornemens in de betrokken internationale gremia te ijveren voor de bevordering van vertrouwenscheppende maatregelen.
  11. De Gemeenschap en haar lidstaten moeten blijven ijveren om een akkoord te bereiken over algemene maatregelen met het oog op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaart.
  12. Gezien het beginsel van wederzijdse erkenning waarop dit kaderbesluit berust, dienen de beslissingsstaat en de staat van tenuitvoerlegging ervoor te ijveren dat hun bevoegde autoriteiten bij de toepassing van het kaderbesluit rechtstreeks contact onderhouden.
  13. nota nemen van het verslag van de deskundigengroep van de IAEA inzake multinationale benaderingen van de splijtstofcyclus en ervoor ijveren dat het spoedig in behandeling kan worden genomen door de IAEA;
  14. De Gemeenschap en haar lidstaten blijven ijveren om een akkoord te bereiken over algemene maatregelen met het oog op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaart.
  15. Zij moeten ijveren voor actief ouder worden, gendergelijkheid met inbegrip van gelijke beloning, en integratie van jongeren, personen met een handicap, legale migranten en andere kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.