Betekenis van:
betuigen

betuigen
Werkwoord
  • verzekeren; betuigen; dank etc. te kennen geven
"iemand je steun betuigen"
"(iemand) je spijt over iets betuigen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

betuigen
Werkwoord
  • iets duidelijk stellen
"Hij betuigde zijn medeleven met de familie van de overledene."

Voorbeeldzinnen

  1. opnieuw de gehechtheid betuigen aan kernwapenbeheersing en ontwapening op basis van verdragen en daarbij wijzen op de noodzaak van hernieuwde multilaterale inspanningen en het reactiveren van multilaterale instrumenten, met name de Ontwapeningsconferentie;
  2. De EVA-staten wordt verzocht binnen twee maanden hun instemming te betuigen met het voorstel van dienstige maatregelen zoals dat in dat schrijven is uiteengezet (zie de punten 83, 84 en 85 van de richtsnoeren).
  3. Ook partijen uit andere lidstaten betuigen hun steun aan Investbx en menen dat de maatregel als proefproject kan dienen waarvan andere regio's van de Europese Unie kunnen leren en profiteren.
  4. Deze overeenkomst treedt in werking op de datum waarop de EG en Brazilië brieven uitwisselen waarin zij hun instemming betuigen, zulks na overweging ervan door de partijen volgens hun eigen procedures.
  5. De EVA-Staten worden in kennis gesteld door middel van een brief, vergezeld van een afschrift van deze beschikking, met inbegrip van bijlage I. De EVA-Staten wordt verzocht binnen een maand na ontvangst van deze brief hun instemming te betuigen met de voorgestelde dienstige maatregelen.
  6. zeven andere producenten en Assopiatrelle (de Italiaanse Vereniging van producenten van vuurvaste steen die goed is voor een productie van 64000 t), die de EG-producenten steunden, doch de vragenlijst niet volledig hebben beantwoord; nog een andere producent heeft opmerkingen gemaakt, zonder echter steun te betuigen of bezwaar te maken.
  7. De EVA-staten worden van dit besluit in kennis gesteld door middel van een schrijven, vergezeld van een afschrift van het besluit met inbegrip van bijlage I. De EVA-staten zal worden verzocht uiterlijk 30 juni 2004 hun instemming te betuigen met de voorgestelde dienstige maatregelen.
  8. zich ingenomen betuigen met de aanzienlijke nucleaire ontwapening sinds het einde van de koude oorlog, onder meer door twee EU-lidstaten; erop wijzen dat de kernwapenarsenalen in het kader van de systematische en geleidelijke nucleaire ontwapening uit hoofde van artikel VI van het NPV globaal moeten worden verminderd, gelet op de speciale verantwoordelijkheid van de staten die de grootste arsenalen bezitten; in dat verband waardering uiten voor de onderhandelingen over een nieuwe Start-overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Russische Federatie; onderstrepen dat zij meer vooruitgang moeten boeken bij het verkleinen van hun arsenalen en het verminderen van de operationele paraatheid van hun kernwapensystemen tot het minimaal noodzakelijke niveau;