Betekenis van:
gedragslijn


Voorbeeldzinnen

  1. een verklaring inzake de door het auditkantoor gevolgde gedragslijn betreffende de permanente scholing van wettelijke auditors als bedoeld in artikel 13;
  2. De overeenkomstsluitende partijen plegen, telkens wanneer dat van wederzijds belang is, in het kader van het Gemengd Comité van de EER overleg over de te volgen gedragslijn.”.
  3. Gelieve er nota van te nemen dat aan het verzoek gevolg wordt gegeven overeenkomstig hetgeen is voorzien in de wetgeving, de regelingen of de algemeen gevolgde gedragslijn van de aangezochte lidstaat.
  4. Gezien de kenmerken van de betrokken markten en met name de geringe transparantie is de Commissie in de beschikking van oordeel dat het voor de drie resterende GDS’en moeilijk zou zijn afwijkingen van de afgesproken gedragslijn effectief te controleren.
  5. algemene regels voor de door de bestuurder te volgen gedragslijn bij ongevallen (plaatsen van de gevarendriehoek, waarschuwen, enz.) en maatregelen die hij/zij in voorkomend geval kan nemen om hulp te verlenen aan verkeersslachtoffers;
  6. dat het verzoek is gedaan voor een ander doel dan een strafrechtelijke procedure en daaraan overeenkomstig de wetgeving, de regelingen of de algemeen gevolgde gedragslijn van de aangezochte lidstaat geen gevolg kan worden gegeven.
  7. De lidstaten zorgen ervoor dat in gevallen waarin volgens het nationale recht van de respectieve icbe het fusievoorstel door de deelnemers moet worden goedgekeurd, de informatie een aanbeveling door de desbetreffende beheermaatschappij of de raad van bestuur van de beleggingsmaatschappij ten aanzien van de gedragslijn mag bevatten.
  8. Bij Richtlijn 89/618/Euratom van de Raad van 27 november 1989 betreffende de informatie van de bevolking over de bij stralingsgevaar toepasselijke maatregelen ter bescherming van de gezondheid en over de alsdan te volgen gedragslijn [7] zijn aan de lidstaten verplichtingen opgelegd voor informatieverstrekking aan de bevolking bij eventueel stralingsgevaar.
  9. De centrale autoriteit van de aangezochte lidstaat zendt het antwoord onmiddellijk en in ieder geval binnen een termijn van maximaal tien werkdagen na de datum van ontvangst van het verzoek, overeenkomstig hetgeen is voorzien in de nationale wetgeving, de regelingen of de algemeen gevolgde gedragslijn, toe aan de centrale autoriteit van de verzoekende lidstaat op basis van het aangehechte formulier.
  10. Om het aantal en het volume van de orders te bepalen die zij kan uitvoeren zonder zich aan een buitensporig risico bloot te stellen, volgt een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling in het kader van haar risicomanagementbeleid overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 2006/73/EG van de Commissie een niet-discriminerende gedragslijn waarbij rekening wordt gehouden met het volume van de transacties, het kapitaal waarover de onderneming beschikt om het aan dat type handelstransactie verbonden risico af te dekken, en de heersende situatie op de markt waarop de onderneming actief is.