Betekenis van:
introduceren

introduceren
Werkwoord
 • iemand voor het eerst aan mensen voorstellen
"Hij werd door de gastvrouwe geïntroduceerd."
introduceren
Werkwoord
 • iets nieuws inbrengen of invoeren
"Dat introduceert ongemerkt een andere foutenbron."
introduceren
Werkwoord
 • persoonlijk bekendmaken
"iemand introduceren bij het bestuur"
"iemand introduceren in invloedrijke kringen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. een risicobeoordeling betreffende de te introduceren genetisch gemodificeerde organismen […],
 2. Doel is procedures te introduceren ter bevordering van middelen voor snelle, efficiënte en goedkope gegevensuitwisseling.
 3. het besluit om een tolerantieniveau te introduceren als bedoeld in artikel 7, lid 4 bis;
 4. De bank is van plan om nieuwe producten en verkoopkanalen te introduceren.
 5. Lidstaten en/of de sociale partners kunnen voor de zeevarenden gunstiger bepalingen aanhouden of introduceren dan die in deze overeenkomst.
 6. Deze richtlijn geldt onverminderd de bepalingen inzake de instandhouding van de soorten of het introduceren van niet-inheemse soorten.
 7. er moet kwalitatieve en zo mogelijk ook kwantitatieve informatie worden gegeven over proces- en productgerelateerde verontreinigingen en over eventueel materiaal dat tijdens de vervaardiging afbraakproducten zou kunnen introduceren.
 8. Het EMRP-comité kan de ontvangen thema’s aanpassen, opsplitsen of samenvoegen en nieuwe thema’s introduceren om de uitnodiging tot het indienen van voorstellen in fase 2 te optimaliseren.
 9. Normen op het gebied van informatieverschaffing en financiële verslaglegging introduceren overeenkomstig de EU-normen, en ervoor zorgen dat deze daadwerkelijk worden gehandhaafd.
 10. Slovenië heeft echter toegezegd de mogelijkheid te introduceren om de heffing betaald over uit het buitenland geïmporteerde elektriciteit terug te betalen.
 11. buitenlandse effecten uit te geven voor openbare en niet-openbare handel in Tsjechië of die op de binnenlandse markt te introduceren.
 12. Steun ter financiering van de kosten van deelneming aan handelsbeurzen of van studies of consultancydiensten die noodzakelijk zijn om een nieuw of een bestaand product op een nieuwe markt te introduceren, is in de regel geen exportsteun.
 13. Met het oog op de bescherming van de belangen van de gebruikers in het geval van diefstal, verlies of beschadiging van een postzending dienen de lidstaten in gerechtvaardigde gevallen een systeem van terugbetalingen en/of compensaties te introduceren.
 14. De mogelijkheid van het introduceren van beperkingen betreffende het produceren, op de markt brengen en het gebruik van gevaarlijke stoffen, preparaten en voorwerpen geldt, met een klein aantal uitzonderingen, voor alle stoffen die onder het toepassingsgebied van deze verordening vallen.
 15. Het optreden van de begunstigden, na het introduceren van maatregel, is er eenvoudig op gericht de winst te maximaliseren in de aldus gecreëerde situatie, waarbij zij hun zakelijke activiteiten veel sterker uitbreiden dan zonder de subsidie mogelijk was geweest.