Betekenis van:
ontheffen

ontheffen
Werkwoord
 • ontheffen van; ontslaan van iets; mbt. een plicht of last
"iemand van ['zijn taak'/verplichtingen] ontheffen"
"iemand uit zijn functie ontheffen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Zo neen, gelieve beknopt de omstandigheden te beschrijven die de vervuiler van zijn aansprakelijkheid ontheffen.
 2. kan de ECB bepaalde categorieën informatieplichtigen volledig of gedeeltelijk ontheffen van haar rapportagevereisten.
 3. De raad van bestuur kan de directeur van zijn functie ontheffen.
 4. De lidstaten kunnen voorzien in nationale regulerende instanties om de beheerder van een gesloten distributiesysteem te ontheffen van:
 5. Een lidstaat van herkomst mag obligatiesuitgevende instellingen ontheffen van de verplichting tot halfjaarlijkse verslaggeving in het geval van
 6. De lidstaten kunnen de volgende belastingplichtigen van bepaalde verplichtingen of van alle verplichtingen bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 6 ontheffen:
 7. De lidstaten kunnen kleine wijnproducenten ontheffen van de in de hoofdstukken III en IV vastgestelde voorschriften en van de overige voorschriften in verband met overbrenging en controle.
 8. Wanneer het EORI-nummer is opgegeven, kunnen de lidstaten de aangever ontheffen van de verplichting om naam en voornaam of firmanaam en adres te vermelden.”.
 9. Dit is logisch, aangezien de activa zouden worden verkocht om de lening (gedeeltelijk) terug te betalen en aldus HLW te ontheffen van de verplichting om rente over de lening te betalen.
 10. Teneinde kleine distributiesysteembeheerders geen onevenredige financiële en administratieve lasten op te leggen, moeten de lidstaten, waar nodig, in staat zijn de betrokken bedrijven ontheffen van de voorschriften inzake juridische ontvlechting wat inzake distributie.
 11. In de in artikel 4 duodecies, lid 3, bedoelde gevallen kunnen de lidstaten een marktdeelnemer of een andere persoon ontheffen van de verplichting een EORI-nummer aan te vragen.
 12. Indien noodzakelijk kan de raad van bestuur op voorstel van de directeur, nadat de door het personeelsreglement voorgeschreven procedure is doorlopen, bij het Comité een met redenen omkleed voorstel indienen om de adjunct-directeur van zijn functie te ontheffen.
 13. mag de Zwitserse Bondsstaat onderdanen van andere staten dan bedoeld onder a) alleen van de verplichting om in het bezit te zijn van een bestuurdersattest ontheffen in overleg en overeenstemming met de Europese Gemeenschap.
 14. Deze voorrechten en immuniteiten ontheffen de personeelsleden die ze genieten, niet van de plicht hun particuliere verplichtingen na te komen en de geldende wetten en de voorschriften betreffende de openbare orde en veiligheid van het gastland na te leven.
 15. In dit verband is de Commissie van oordeel dat er uiteraard geen bijkomstige of impliciete overeenkomst mag worden gesloten waarbij de staat de bank van haar verplichting zou ontheffen indien er onvoldoende op de herkapitalisatie zou zijn ingetekend.