Betekenis van:
ontlasten

ontlasten
Werkwoord
 • een belasting verminderen
"De nieuwe rondweg ontlastte het verkeer in de stad maar voor een korte tijd; daarna waren de opstoppingen weer een dagelijks verschijnsel"
ontlasten
Werkwoord
 • een last verminderen
"Zij wierpen alles wat niet absoluut noodzakelijk was weg om zo de pakdieren te ontlasten."
ontlasten
Werkwoord
 • ''zich ~'' zich ontdoen van zijn uitwerpselen
"Na inneming van laxatieven wist hij zich eindelijk te ontlasten."
ontlasten
Werkwoord
 • ontheffen van; ontslaan van iets; mbt. een plicht of last

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Isolatie kan ook zijn aangebracht in de vorm van moffen of flappen om spanningen te ontlasten.
 2. Fretten hebben de neiging zich te ontlasten tegen een verticaal oppervlak in één deel van de leefruimte.
 3. De scheepvaart over korte afstand kan onder meer bijdragen tot het ontlasten van de vervoerswegen over land.
 4. maatregelen om de lidstaten waarvan het asielstelsel onder druk komt te staan, te ontlasten door asielzoekers of personen die internationale bescherming genieten, over te dragen.
 5. De onderhavige steunmaatregel verbetert uiteindelijk slechts de financiële situatie van de producenten, zonder op enige wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van de sector, en met name wordt hiermee uiteindelijk steun voor de bedrijfsvoering beschikbaar gesteld die erop gericht is de begunstigden te ontlasten van exploitatiekosten die verbonden zijn aan een normaal bedrijfsrisico.
 6. De liquidatie van dit niet tot de kernactiviteiten behorende en relatief risicovolle segment met een groot volume van de afzonderlijke financieringen zal ook het management aanzienlijk ontlasten en in staat stellen zijn prioritaire taken op het gebied van de kernactiviteiten beter te vervullen.
 7. Bij gebrek aan andere rechtsgrond voor het onderzoek en de goedkeuring van de in artikel 5 van wet nr. 22/2000 van de regio Sardinië bedoelde steun lijkt deze steun te moeten worden beschouwd als exploitatiesteun, d.w.z. steun die bedoeld is om de agro-industriële bedrijven te ontlasten van een deel van de kosten die zij normalerwijs moeten dragen in het kader van hun normale activiteiten.
 8. De krachtens dit instrument ontvangen financiering doet niet af aan de verantwoordelijkheid van de lidstaten om op hun grondgebied mensen, eigendommen en het milieu tegen rampen te beschermen, en ontlasten de lidstaten niet van hun taak om hun systemen voor civiele bescherming toe te rusten met voldoende capaciteit om adequaat te kunnen reageren op rampen die naar omvang en aard redelijkerwijs te verwachten zijn en waarop men zich redelijkerwijs kan voorbereiden.