Betekenis van:
opgaan

opgaan
Werkwoord
 • oprijzen, omhooggaan
"De zon gaat morgen om zes uur op."
opgaan
Werkwoord
 • een richting inslaan
"de verkeerde kant opgaan"
"een andere weg opgaan"

Hyperoniemen

opgaan
Werkwoord
 • een succes zijn, juist blijken
"Nee, die redenering gaat niet op."
opgaan
Werkwoord
 • toekomende tijd enkelvoud en meervoud van Nederlands|opgaan
"Dat zal volgens mij niet opgaan."
opgaan
Werkwoord
 • hoger, meer, beter worden; omhoog gaan
"in vlammen opgaan"
"in rook opgaan"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Anders zou de vergelijking niet opgaan.
 2. Gebleken is echter dat de conclusies inzake STAF niet volledig opgaan voor schoeisel zonder STAF-kenmerken.
 3. Door de aangemelde operatie zal Suez opgaan in GDF; Suez verdwijnt dus als rechtspersoon.
 4. De navolgende analyse zou ook opgaan indien Gent en Duinkerken tot dezelfde markt behoorden als Antwerpen.
 5. Datzelfde zou opgaan voor het afstaan in 1998 van winstaanspraken aan BGB ten belope van de resterende 24,9 %.
 6. Anderzijds denkt CFF dat een voorzichtig investeerder gezien de ernstige financiële positie van de SNCM eerder geïntervenieerd zou hebben teneinde zijn investering niet in rook te zien opgaan.
 7. Het Overheidsbouwfonds en het Fonds voor arbeidershuisvesting zullen worden samengevoegd tot het Fonds voor Woningfinanciering en de activa van het Overheidsagentschap voor huisvesting zullen ook in het Fonds opgaan.
 8. Overigens mag er eveneens van uitgegaan worden dat de juridische onzekerheden niet opgaan voor wat betreft de schepen die geleased zijn, omdat deze schepen door de crediterende banken van de ESV’s worden verkocht.
 9. bevorderen van het geleidelijk opgaan van douane-, veterinaire en fytosanitaire controles in activiteiten die in het kader van het geïntegreerd grensbeheer worden ondernomen en die overeenkomstig de beleidsontwikkelingen op dit gebied zijn;
 10. Betwist wordt dat de bedoelde entiteiten in aanmerking komen voor herstructureringssteun, aangezien zij, althans economisch gezien, opgaan in een groep ondernemingen die de beoogde maatregelen zal moeten kunnen medefinancieren.
 11. Conclusies betreffende werkzaamheid van het preparaat moeten gelden voor alle gebieden van de lidstaat waarvoor de toelating is aangevraagd, en moeten opgaan voor alle omstandigheden waarvoor het gebruik wordt voorgesteld, behalve wanneer op het voorgestelde etiket is aangegeven dat het preparaat bestemd is voor gebruik in gespecificeerde omstandigheden (bijvoorbeeld lichte aantasting, bijzondere bodemtypen, bijzondere teeltomstandigheden).
 12. Deze conclusie kan niet opgaan voor de periode tussen januari 1992 en juli 1994. In deze periode heeft Adriatica met betrekking tot deze route deelgenomen aan een krachtens artikel 81 van het EG-Verdrag verboden overeenkomst, wat aangeeft dat de steun niet voorzag in een reële behoefte aan een openbare dienst.
 13. Vanaf 1 januari 2006, na het opgaan van Infrastrutture SpA in CDP SpA (artikel 1, lid 79, en volgende van wet nr. 266 van 23 december 2005), kreeg de rentedragende lopende rekening nr. 20347 op naam van ISPA, de naam „Cassa DP SpA — gest.
 14. Er wordt op gewezen dat de voorgestelde schatting onrealistisch is, aangezien de meeste partijen het erover eens zijn dat een deel van de gevolgen moet worden gedragen door de petverwerkers, de bottelaars en de supermarkt-/winkelketens, d.w.z. dat een deel van de gestegen kosten in de verkoopketen zal opgaan.
 15. Een vonnis of de tenuitvoerlegging daarvan wordt onder meer doorkruist indien de bij het eerdere vonnis opgelegde sanctie volgens het nationale recht van de tweede lidstaat moet opgaan of moet worden opgenomen in een andere sanctie, die vervolgens daadwerkelijk ten uitvoer dient te worden gelegd, voor zover de eerste straf niet reeds ten uitvoer is gelegd of de tenuitvoerlegging ervan niet is overgedragen aan de tweede lidstaat,