Betekenis van:
peut

peut (de ~)
Zelfstandig naamwoord
  • waterhelder, etherisch riekend aardolieprodukt, dat als brandstof gebruikt wordt, bestaande uit een mengsel van vloeibare koolwaterstoffen
"een fles peut"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

peut
Zelfstandig naamwoord
  • verdunner voor verf op oliebasis; verdunner voor verf op oliebasis

Synoniemen

Hyperoniemen

peut
Zelfstandig naamwoord
  • harde klap; harde klap; harde klap; harde klap; harde klap; klap; opdonder; harde klap of stoot; harde klap of trap; flinke klap; hard schot; harde klap

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Deze toestemming „peut être accordé, après qu’a été demandé l’avis du ministre des départements et territoires d’outre-mer, si l’investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s’il s’intègre dans la politique d’aménagement du territoire et de l’environnement et s’il garantit la protection des investisseurs et des tiers” (kan worden verleend nadat hierover advies is ingewonnen bij de minister van overzeese departementen en gebiedsdelen, mits de investering voor het betrokken departement of gebiedsdeel een economisch belang heeft, binnen het plaatselijke beleid inzake ruimtelijke ordening en milieu past en garanties biedt ter bescherming van beleggers en derden).
  2. „Le gérant jouit vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de biens et affaires de la copropriété et peut faire tous actes d’administration y compris de désarmement du navire, mais non de disposition de la propriété” (de beheerder is jegens derden volledig bevoegd voor het beheer van de goederen en zaken van de mede-eigendom en is gerechtigd alle administratieve handelingen te verrichten, inclusief het onttakelen van het schip, doch uitgezonderd het vervreemden van het eigendom) (artikel 6 van de beheerovereenkomst).
  3. De Commissie (die in haar besluit tot inleiding stelt dat de investeerders de directe begunstigden en de begunstigden van de kwantificeerbare steun zijn [24]) heeft vastgesteld dat „RF [Renaissance] est le bénéficiaire réel de l’aide et, étant donné que RF est obligée de racheter les navires, elle peut en être considérée comme le propriétaire effectif” (RF [Renaissance] de werkelijke begunstigde van de steun is en, gezien het feit dat RF verplicht is de schepen over te nemen, deze kan worden beschouwd als de feitelijke eigenaresse).