Betekenis van:
stormen

stormen
Werkwoord
 • zeer hard waaien
"stormen op zee"

Hyperoniemen

Hyponiemen

stormen
Werkwoord
 • bijzonder sterk waaien
"Het stormde geweldig die nacht en er verging een aantal schepen."
stormen
Werkwoord
 • bijzonder snel bewegen
"De bel ging en de kinderen stormden naar buiten."
stormen
Werkwoord
 • snel lopen
"de kamer uit stormen"

Synoniemen

Hyperoniemen

storm (de ~ | meervoud stormen)
Zelfstandig naamwoord
 • weer met veel harde wind; wind met stormkracht
"de storm raast/woedt"
"een storm 'barst los'/'breekt los'"

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. extreme weerfenomenen (bijvoorbeeld wervelwinden, zware stormen, zware regenval, droogten).
 2. extreme weerfenomenen (bijvoorbeeld wervelwinden, zware stormen, zware regenval, droogten) [1] Alleen relevant voor nieuwe bovengrondse bergplaatsen.
 3. Alle veranderingen die zich in de loop der jaren voordoen wat betreft de opzet van de bewaking en andere belangrijke informatie (bv. bosbouwkundige ingrepen, stormen en uitbraken van plaagorganismen) worden jaarlijks medegedeeld.
 4. Rampen in verband met het klimaat (zoals stormen, droogte, bosbranden, aardverschuivingen, lawines, overstromingen en andere extreme gebeurtenissen) en geologische gevaren (zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en tsunami's) en de effecten daarvan zullen worden bestudeerd.
 5. De bepalingen van artikel 49 van r.w. nr. 86/92 waren door de Commissie goedgekeurd omdat de steun was bestemd ter compensatie van schade aan de kassen en het dekplastic als gevolg van de zware stormen en hevige hagelbuien in gebieden waar kasteelt overheerst.
 6. Natuurgevaren: verbetering van prognose en geïntegreerde beoordelingen van gevaren — kwetsbaarheid — en risico's voor rampen in verband met geologische gevaren (zoals aardbevingen, vulkanen en tsunami's) en het klimaat (zoals stormen, droogten, overstromingen, bosbranden, aardverschuivingen, lawines en andere gerelateerde extreme gebeurtenissen) en de impact ervan; ontwikkeling van systemen voor vroegtijdige waarschuwing en verbetering van strategieën voor preventie, schadebeperking en beheer, ook binnen een multirisicobenadering.
 7. Wat natuurrampen betreft, zal het GCO zich erop toeleggen om met gebruikmaking van modellen, aardobservatietechnologieën en meetnetten systemen voor vroegtijdige waarschuwing en alarmsystemen te ontwikkelen voor allerlei situaties in heel Europa, waaronder overstromingen, droogtes, olielozingen, aardbevingen, bosbranden, lawines, aardverschuivingen en stormen.
 8. „bijdragen van natuurlijke bronnen”: emissies van verontreinigende stoffen die niet direct of indirect zijn veroorzaakt door menselijke activiteiten, met inbegrip van natuurverschijnselen zoals vulkanische uitbarstingen, seismische activiteiten, geothermische activiteiten, bosbranden, stormen, zeezout als gevolg van verstuivend zeewater of de atmosferische opwerveling of verplaatsing van natuurlijke deeltjes uit droge regio’s;
 9. Bij de beoordeling van de met de klimaatverandering samenhangende gevaren zal het accent liggen op de vraag, in welke mate op Europees niveau sprake zal zijn van overstromingen, droogtes, bosbranden, stormen, verslechtering van de luchtkwaliteit en bepaalde kust- en mariene processen.