Betekenis van:
uiten

uiten
Werkwoord
 • gedachten tonen
"zich uiten over iets"
"zich moeilijk/makkelijk kunnen uiten"

Hyperoniemen

Hyponiemen

uiten
Werkwoord
 • ''zich ~'': uiting geven aan gevoelens
"Hij had vaak moeite zich te uiten."
uiten
Werkwoord
 • zeggen
"Hij uitte een schreeuw."

Voorbeeldzinnen

 1. Obstructie of verstoring van de rechtsgang, tijdens strafrechtelijke of gerechtelijke procedures valse beschuldigingen uiten, meineed
 2. dat het leidt tot weigering van de goedkeuring van de jaarrekening of tot het uiten van voorbehouden.
 3. het voorkómen van het uiten van natuurlijk gedrag, onder meer beperking van de normen inzake huisvesting, houderij en verzorging.
 4. De situatie van personen die zijn vervolgd of veroordeeld voor het niet-gewelddadig uiten van een mening, verder normaliseren.
 5. Het personeelscomité draagt bij tot het goed functioneren van de diensten door het personeel de mogelijkheid te bieden zijn mening over personeelsaangelegenheden te uiten.
 6. Zoals altijd zullen belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld hun gegevens te delen, voorstellen in te dienen, en eventuele zorgen te uiten.
 7. Verbetering brengen in de situatie van personen die zijn vervolgd of veroordeeld wegens het uiten van een mening waarbij niet tot geweld is opgeroepen.
 8. De Poolse autoriteiten uiten hun bedenkingen over de opmerkingen van HP met betrekking tot de definitie van de productmarkt voor servers.
 9. waardering uiten voor de bijdrage van het maatschappelijk middenveld bij het bevorderen van de beginselen en de doelstellingen van het NPV;
 10. ERKENNEND dat de diversiteit van cultuuruitingen, en ook van traditionele cultuuruitingen, een belangrijke factor is waardoor individuen en volkeren zich kunnen uiten, en hun ideeën en waarden met anderen kunnen delen,
 11. de markt en ratingbureaus zouden de idee van afwezigheid van staatsgarantie voor La Poste hebben overgenomen, doch twijfels blijven uiten die enkel en alleen gevoed worden door het standpunt van de Commissie.
 12. Behalve het feit dat het argument van de deskundige van de Franse autoriteiten zich beperkt tot het uiten van twijfel en dus niet beslissend is, merkt de Commissie op dat uit niets in genoemde overweging 110 blijkt dat alleen expliciete garanties van kracht blijven.
 13. De Commissie bestrijdt niet dat de rating van een dochteronderneming verband kan houden met die van de moederonderneming, inclusief in de privésector, en met name met de geschatte omvang van de steun die de moederonderneming bereid is te verlenen aan de dochteronderneming, die zich kan uiten in garantieverplichtingen van de moederonderneming.
 14. De dienst helpt kinderen die behoefte aan opvang en bescherming hebben en verwijst hen door naar diensten en voorzieningen; hij biedt kinderen de gelegenheid hun zorgen te uiten, te praten over zaken die hen rechtstreeks aanbelangen, en met iemand contact op te nemen wanneer zich een noodsituatie voordoet.
 15. blijven streven naar verifieerbaarheid, transparantie en andere vertrouwenwekkende maatregelen door de kernmachten om verdere ontwapening te ondersteunen; in dat verband waardering uiten voor de grotere transparantie die door sommige kernwapenstaten, onder meer door twee EU-lidstaten, aan de dag wordt gelegd over de kernwapens die zij bezitten, en de andere kernwapenstaten oproepen hetzelfde te doen;