Betekenis van:
verbouwen

verbouwen
Werkwoord
 • van gewassen
"graan verbouwen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

verbouwen
Werkwoord
 • anders bouwen
"Het huis werd totaal verbouwd."
verbouwen
Werkwoord
 • planten telen
"De verbouwde bieten zaten barstensvol suiker."
verbouwen
Werkwoord
 • veranderen, verbouwen
"zich laten verbouwen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. We verbouwen tarwe hier.
 2. Verbouwen van schepen
 3. Deze beoordelingen zijn bijzonder aangewezen voor de keuze van de te verbouwen gewassoort, zoals tarwe en maïs.
 4. Het verbouwen van opeenvolgende gewassen van kleinkorrelige graansoorten zoals tarwe moet alleen gebeuren na een risicobeoordeling van een Fusarium-besmetting.
 5. De lidstaten zien erop toe dat het bouwen van of verbouwen tot voorzieningen waar zeugen en gelten worden aangebonden, verboden is.
 6. De activiteiten van PAKHUIZEN zijn voornamelijk gericht op het verbouwen, herstellen, (opnieuw) schilderen, (her)bouwen, afbreken, exploiteren, beheren en verhuren van onroerend goed.
 7. Om te vermijden dat het verbouwen van grondstoffen voor biobrandstoffen wordt aangemoedigd op plaatsen waar dit tot hogere broeikasgasemissies zou leiden, moet het gebruik van standaardwaarden voor het verbouwen van dergelijke grondstoffen worden beperkt tot gebieden waar een dergelijk effect met zekerheid kan worden uitgesloten.
 8. Na een klacht in 1993 had de Commissie kennis gekregen van een steunregeling die de regio Sardinië had ingesteld ten faveure van scheepvaartmaatschappijen die schepen willen bouwen, verwerven, verbouwen of repareren.
 9. Bij wet nr. 20/1951, gewijzigd bij wet nr. 15/1954, is een fonds in het leven geroepen voor kredieten ten behoeve van scheepvaartmaatschappijen die voornemens zijn schepen te bouwen, te kopen, te verbouwen of te repareren.
 10. Conform artikel 43 van Verordening (EEG) nr. 2200/96 van 28 oktober 1996 over de gemeenschappelijke ordening van de markten voor groenten en fruit [6] gelden de artikelen 87, 88 en 89 van het EG-Verdrag voor het verbouwen van de producten die in de verordening genoemd staan en voor de handel in deze goederen.
 11. Uit de analyse van de in dit verband opgedane ervaring blijkt dat er inzake te verbouwen producten dankzij de ontkoppeling soepeler keuzes kunnen worden gemaakt, waardoor de producenten hun beslissingen over de productie kunnen afstemmen op rendabiliteit en de signalen van de markt.
 12. Het is dan ook noodzakelijk duurzaamheidscriteria vast te stellen om te garanderen dat biobrandstoffen voor stimuleringsmaatregelen alleen in aanmerking kunnen komen wanneer kan worden gewaarborgd dat zij niet afkomstig zijn van gebieden met grote biodiversiteit of wanneer de bevoegde autoriteiten ten aanzien van voor natuurbescherming of voor de bescherming van zeldzame, kwetsbare of bedreigde ecosystemen of soorten aangewezen gebieden, geldig bewijs verstrekken dat het verbouwen van de grondstoffen niet in strijd is met deze doelstellingen.
 13. Beschikking 2003/766/EG van de Commissie van 24 oktober 2003 tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding in de Gemeenschap van Diabrotica virgifera Le Conte („het organisme”) te voorkomen [1], voorziet in beperkingen voor het verbouwen van maïs in gebieden die vroeger bekend stonden als zijnde vrij van het organisme, maar waar het organisme is aangetroffen, alsmede in gebieden waar het organisme zich reeds heeft gevestigd.
 14. Uiterlijk op 31 maart 2010 dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de haalbaarheid van het opstellen van lijsten van gebieden in derde landen waarvoor de typische broeikasgasemissies ten gevolge van het verbouwen van landbouwgrondstoffen naar verwachting lager dan of gelijk zullen zijn aan de emissies die worden gemeld onder de titel „teelt” in bijlage IV, deel D, vergezeld, voor zover mogelijk, van deze lijsten en een beschrijving van de methode en de gegevens die zijn gebruikt om deze op te stellen.
 15. Uiterlijk op 31 maart 2010 dienen de lidstaten bij de Commissie een verslag in met de lijst van die gebieden op hun grondgebied die volgens Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) in de gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek („NUTS”) als niveau 2 dan wel als een meer gedesaggregeerd NUTS-niveau zijn ingedeeld; voor deze gebieden zijn de broeikasgasemissies ten gevolge van het verbouwen van landbouwgrondstoffen naar verwachting lager dan of gelijk aan de emissies waarover verslag is uitgebracht onder de titel „Gedesaggregeerde standaardwaarden voor teelt” in bijlage IV, deel D van deze richtlijn. De lidstaten beschrijven ook de methode en de gegevens die zij gebruikt hebben om die lijst op te stellen.