Betekenis van:
verpanding

verpanding
Zelfstandig naamwoord
 • het stellen van onderpand

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Minimumbedrag ten tijde van verpanding van de kredietvordering.
 2. Voor grensoverschrijdende verpanding geldt gedurende de overgangsperiode een gemeenschappelijk minimumbedrag van €500000 [55].
 3. Cessie tot zekerheid en/of repo of verpanding van rechten of activa
 4. Het moet voorts vatbaar zijn voor verpanding aan een derde of moet in licentie gegeven kunnen worden.
 5. Banque centrale du Luxembourg (BcL) hanteert vanaf uiterlijk 1 januari 2008 het gemeenschappelijk minimum voor grensoverschrijdende verpanding.
 6. In feite was aan de desbetreffende bank een zakelijke zekerheid verstrekt in de vorm van de verpanding van grond en van alle vaste activa, evenals van zeven wissels.
 7. In 2000 had de onderneming een lening van 250 miljoen PLN gekregen die in hoofdzaak was gedekt door de verpanding van grond en gebouwen van de onderneming.
 8. Als gedefinieerd in ESR 95. [55] Banque centrale du Luxembourg (BcL) hanteert vanaf uiterlijk 1 januari 2008 het gemeenschappelijk minimum voor grensoverschrijdende verpanding.
 9. De grotere obligatie was gewaarborgd door een algemene verpanding van de activa van RM terwijl op de kleinere obligatie een lagere zekerheid van toepassing was.
 10. Wanneer kredietvorderingen in een grensoverschrijdende context als onderpand worden gebruikt [95], wordt een CCBM-variant voor kredietvorderingen toegepast die gebaseerd is op overdracht van eigendom of cessie aan of verpanding ten gunste van de „eigen” centrale bank, of op een andere vorm van verpanding ten gunste van de correspondent-centrale bank die optreedt als vertegenwoordiger van de „eigen” centrale bank.
 11. Een andere ad-hocvariant gebaseerd op de verpanding ten gunste van de correspondent-centrale bank die optreedt als vertegenwoordiger van de „eigen” centrale bank is ingevoerd om grensoverschrijdend gebruik van RMBD's mogelijk te maken.
 12. Met een dergelijk risico zou een bankinstelling nooit hebben overwogen om een lening te verstrekken, hoewel het stellen van zakelijke zekerheden (waaronder inpandgeving van de koopopties of verpanding van de door het FPAP gekochte voorraden brandstof) of persoonlijke zekerheden (hypotheken op de persoonlijke bezittingen van leden en verpanding van hun schepen) inderdaad behoort tot de mogelijkheden waarover banken beschikken om insolvabiliteitsrisico’s zoveel mogelijk te beperken. Vastgesteld moet echter worden dat de visserijondernemingen zich waarschijnlijk minder snel bij het FPAP hadden aangesloten wanneer persoonlijke zekerheden op de leden zouden zijn gesteld.
 13. Alle liquiditeitsverschaffende transacties van het Eurosysteem zijn dan ook gebaseerd op door de tegenpartijen verstrekte beleenbare activa, hetzij door overdracht van de eigendom van de activa (bij rechtstreekse aan- of verkopen van waardepapier of repo's) hetzij door de vestiging van een pandrecht, cessie of andere vorm van verpanding (bij leningen op onderpand) [39].
 14. Voorts merkt de Commissie op dat, volgens de informatie die de Slowaakse autoriteiten hebben verstrekt in hun opmerkingen op het besluit om de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden, de boekwaarde van het in pand gegeven vastgoed (3,2 miljoen SKK) niet overeenkomt met het volume van de vorderingen die door deze verpanding worden gedekt (10,1 miljoen SKK).
 15. In de regelingen voor transacties met wederinkoop op basis van leningen op onderpand wordt rekening gehouden met de verschillende procedures en formaliteiten voor het vestigen en te gelde maken van een onderpandbelang (bijvoorbeeld pandrecht, cessie of een andere vorm van verpanding) zoals die gelden in de verschillende jurisdicties.