Betekenis van:
zekerheidsstelling

zekerheidsstelling
Zelfstandig naamwoord
 • het stellen van onderpand

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Ontheffing van zekerheidsstelling voor bepaalde openbare lichamen
 2. De minimale verplichte extra zekerheidsstelling is 10 %.
 3. De minimale verplichte extra zekerheidsstelling is 8 %.
 4. Ontheffing van zekerheidsstelling (artikel 95 van het Wetboek)
 5. 0— nummer van het certificaat van ontheffing van zekerheidsstelling
 6. Dit komt ook in de garantieovereenkomst, waarin een zekerheidsstelling werd geëist, tot uiting.
 7. Zekerheidsstelling gegeven overeenkomstig de voorschriften met betrekking tot de betalingsfaciliteiten (Ja/Neen)
 8. Derhalve komen de marktdeelnemers, op administratieve gronden, niet in aanmerking voor de in de regelgeving vastgestelde vrijstelling van de zekerheidsstelling.
 9. Als gevolg van de wijziging van de codes inzake zekerheidsstelling moeten de daarmee overeenkomende gegevensgroepen worden aangepast.
 10. Als zekerheidsstelling diende de overdracht van de betaling van de tweede en derde tranche van de investeringssteun.
 11. Deze lijst moet worden aangevuld om met alle op de ontheffing van zekerheidsstelling betrekking hebbende situaties rekening te houden.
 12. Bij Verordening (EEG) nr. 2454/93 is een lijst vastgesteld van codes inzake zekerheidsstelling die moeten worden gebruikt op de formulieren voor het enig document.
 13. Te dien einde mobiliseert deze NCB het beleenbaar onderpand middels gepaste procedures ter zekerheidsstelling zoals vastgelegd in bijlage I bij Richtsnoer ECB/2000/7.
 14. Bovendien kwamen zekerheden, voorzover deze werden gesteld, van overheidsinstanties of werden dezelfde activa voor alle leningen herhaalde malen als zekerheidsstelling gebruikt.
 15. Het kwam veeleer aan op referentiewaarden zoals bij voorbeeld — al naargelang de kapitaalinbreng — rentevoet (van een lening) met inbegrip van zekerheidsstelling, dividenden of kapitaalaangroei.