Vertaling van flirt

Inhoud:

Engels
Nederlands
to flirt {ww.}
koketteren

I flirt
you flirt
we flirt

ik koketteer
jij koketteert
wij koketteren
» meer vervoegingen van koketteren

to flirt, to flit, to flutter, to wave {ww.}
aan de scharrel zijn
fladderen 
flirten
scharrelen
wapperen

I flirt
you flirt
we flirt

ik fladder
jij fladdert
wij fladderen
» meer vervoegingen van fladderen

to butterfly, to chat up, to coquet, to coquette, to dally, to flirt, to mash, to philander, to romance {ww.}
flirten
sjansen
koketteren

I flirt
you flirt
we flirt

ik flirt
jij flirt
wij flirten
» meer vervoegingen van flirten

to dally, to flirt, to play, to toy {ww.}
spelen

I flirt
you flirt
we flirt

ik speel
jij speelt
wij spelen
» meer vervoegingen van spelen

Children need to play.
Kinderen moeten spelen.
We often play chess.
Wij spelen dikwijls schaak.
coquetry, dalliance, flirt, flirtation, flirting, toying {zn.}
geflirt [o] (het ~)
coquette, flirt, minx, prickteaser, tease, vamp, vamper {zn.}
nest [v] (het ~)
wicht [m] (het ~)
coquetry, dalliance, flirt, flirtation, flirting, toying {zn.}
flirt [m] (de ~)
flirtation
coquette, flirt, minx, prickteaser, tease, vamp, vamper {zn.}
vamp [v] (de ~)
femme fatale [v] (de ~)
coquetry, dalliance, flirt, flirtation, flirting, toying {zn.}
koketterie
coquetterie
coquetry, dalliance, flirt, flirtation, flirting, toying {zn.}
scharrel
coquetry, dalliance, flirt, flirtation, flirting, toying {zn.}
ijdelheid [v] (de ~)
ijdeltuiterij
coquette, flirt, minx, prickteaser, tease, vamp, vamper {zn.}
hartenbreker
coquetry, dalliance, flirt, flirtation, flirting, toying {zn.}
behaagzucht
coquetterie
koketterie [m] (de ~)