Vertaling van lump

Inhoud:

Engels
Nederlands
chunk, clod, lump, ball, hunk {zn.}
bal  [m]
prop
kluit
klont
klomp
dot [m]
Throw the ball back to me.
Gooi de bal terug naar mij.
Seen from a distance, it looks like a ball.
Van ver gezien lijkt het op een bal.
fragment, lump, piece, snatch {zn.}
stuk 
fragment [o]
brok [o]
He took out a piece of chalk.
Hij nam een stuk krijt.
Give me a piece of paper.
Geef mij een stuk papier.
bit, lump, piece {zn.}
stukje [o]
homp
brok [o]
eindje [o]
bonk  [m]
Please fetch me a piece of paper.
Breng mij een stukje papier a.u.b.
Can I offer you another piece of cake?
Mag ik u nog een stukje gebak aanbieden?
mass, lump {zn.}
massa
A cloud is a mass of vapor.
Een wolk is een massa damp.
bump, knob, knot, protuberance, tuber, lump, gnarl {zn.}
knoest
knol
knobbel


Gerelateerd aan lump

chunk - clod - ball - hunk - fragment - piece - snatch - bit - mass - bump - knob - knot - protuberance - tuber - gnarl