Vertaling van lief

Inhoud:

Nederlands
Engels
joviaal, aardig, lief, voorkomend, vriendelijk {bn.}
affable
friendly 
kind 
kindly 
accessible
fideel, aardig, lief, voorkomend, vriendelijk {bn.}
affable
friendly 
kind 
kindly 
bustling
aardig, beminnelijk, lief, vriendelijk, schattig {bn.}
dainty
kind 
nice 
pretty 
cute
beminnelijk, beminnenswaardig, lief, lieftallig {bn.}
lovable 
beminde [m], liefje [o], lief, geliefde, zoetelief {zn.}
love 
sweetheart 
lover 
beloved
well-beloved
loved one
Mijn lief houdt niet van mij.
My lover doesn't love me.
Waarom huil je, liefje?
What are you crying about, sweetheart?
liefje [o], lieveling [m], schatje [o], lief, schat, schattebout {zn.}
sweetheart 
aardig, lief, voorkomend, vriendelijk {bw.}
affably
kindly 
hartelijk, cordiaal, ruimhartig, warmhartig, warm, gul, aardig, lief, voorkomend, vriendelijk {bn.}
affable
friendly 
kind 
kindly 
amiable
cordial
genial
bemoedigend, hartsterkend, hoopgevend, opbeurend, troostend, troostrijk, hoopvol, hartversterkend, opwekkend, aardig, lief, voorkomend, vriendelijk {bn.}
affable
friendly 
kind 
kindly 
bright
hopeful
promising
beminde [m], lief, geliefde, liefste {zn.}
lover 
beloved
well-beloved
sweetheart 
loved one
Hij verloor zijn meest geliefde zoon.
He lost his most beloved son.
lieveling [m], lief, schat {zn.}
sweetheart 
dierbaar, duur, kostbaar, lief, prijzig, waard, waardevol, geacht {bn.}
dear 
expensive 
lovely 
valuable 
beloved
cherished
precious 
teder, teer, warm, lief {bn.}
tender 
tender-hearted
affectionate
fond
gemoedelijk, aardig, lief, voorkomend, vriendelijk {bn.}
affable
friendly 
kind 
kindly 

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

De kat is heel lief.

The cat is very cute.

Hij was zeer lief voor hen.

He was very kind to them.

Ze is inderdaad een lief meisje.

She is, indeed, a lovely girl.

Mijn lief houdt niet van mij.

My lover doesn't love me.

Mijn lief katje is al een week verdwenen.

My dear little cat has been missing for a week.

Het meisje dat in de bakkerij werkt, is lief.

The girl who works at the bakery is cute.

"Heb uw naaste lief als uzelf" is een citaat uit de Bijbel.

"Love your neighbour as yourself" is a quotation from the Bible.

Tom beschuldigde Mary ervan niet te weten hoe iemand lief te hebben of hoe iemands liefde weten te aanvaarden.

Tom accused Mary of not knowing how to love or how to accept someone's love.

De Bijbel draagt ons op om onze naasten én onze vijanden lief te hebben; waarschijnlijk omdat dat in het algemeen dezelfde personen zijn.

The Bible tells us to love our neighbors, and also to love our enemies; probably because they are generally the same people.

En vanavond denk ik aan alles dat zij in haar eeuw in Amerika heeft gezien; het lief en het leed; het vallen en het opstaan, de keren dat ons gezegd werd dat we het niet kunnen, en de mensen die voortzetten met die Amerikaanse overtuiging: we kunnen het wel.

And tonight, I think about all that she's seen throughout her century in the United States — the heartache and the hope; the struggle and the progress; the times we were told that we can't, and the people who pressed on with that American creed: Yes we can.