Betekenis van:
afdoen

afdoen
Werkwoord
 • van het lijf doen
"zijn hoed afdoen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

afdoen
Werkwoord
 • een gerezen vraag of tegenwerping als onbetekenend voorstellen
"Hij deed dat af alsof het een slechte grap was.."
afdoen
Werkwoord
 • een sierraad of kledingstuk afleggen
"Hij had zijn hoed nog niet afgedaan."
afdoen
Werkwoord
 • ten einde brengen, niet langer werkzaam of geldig zijn
"Die zaak heeft al lang afgedaan."
afdoen
Werkwoord
 • (een aangelegenheid, onderwerp) tot een besluit brengen
"afdoen met"
"afgedaan hebben (als [minister])"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. De deskundige heeft echter wel een sensitivity check uitgevoerd en daaruit geconcludeerd dat het opnemen van die cijfers niets zou afdoen aan de conclusies van de studie.
 2. De opmerkingen van Frankrijk konden echter niets afdoen aan de beoordeling die in het besluit tot inleiding van de procedure was gemaakt, en wel hierom.
 3. Deze maatregelen, die niets afdoen aan de verplichting om voor een hoog niveau van consumentenbescherming te zorgen, worden vastgesteld volgens de in artikel 45, lid 2, bedoelde procedure.
 4. Opgemerkt zij in dit verband dat bovenstaande analyse van de huidige situatie ten aanzien van het betrokken product en een eventueel nieuw onderzoek in de toekomst niets afdoen aan de intrekking van de klacht door de klager.
 5. De analyse van de Commissie heeft geen gebeurtenissen aan het licht gebracht die iets afdoen aan de beoordeling van het oorzakelijk verband of van invloed zouden kunnen zijn op de berekening van de schademarge.
 6. Het met betrekking tot de ontwikkeling van productgroepen gedane werk mag echter niet afdoen aan de mogelijkheid om veranderingen aan te brengen in de manier waarop productgroepen bij de herziening van het milieukeursysteem worden behandeld.
 7. Aangezien de terechtzitting tot doel heeft, duidelijkheid te krijgen omtrent de juridische en feitelijke punten die noodzakelijk zijn om de zaak te kunnen afdoen, dient de terechtzitting een dialoog te zijn tussen de rechters en de partijen en hun vertegenwoordigers.
 8. De Commissie is niettemin van mening dat deze opmerkingen niets afdoen aan haar conclusies ten aanzien van het aan die operatie liquiditeitssteun verbonden steunelement, zoals die in haar besluit van 19 november 2008 te vinden zijn.
 9. Derhalve is de Commissie van mening dat de aanvullende opmerkingen van SIDE betreffende de onjuiste boekhoudkundige gegevens die de Franse autoriteiten tijdens de inleiding van de procedure in 1996 hebben doen toekomen, niets afdoen aan de beoordeling door de Commissie van de relevantie van de boekhoudkundige gegevens, waarmee de compensatie van de extra kosten voor kleine bestellingen wordt gerechtvaardigd.
 10. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen en die niets afdoen aan de verplichting om voor een hoog niveau van consumentenbescherming te zorgen, worden vastgesteld volgens de in artikel 45, lid 4, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.”.
 11. Gezien bovenstaande analyse, waarbij de effecten van alle andere bekende factoren op de situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap naar behoren zijn onderscheiden, en zijn gescheiden van de schadelijke gevolgen van de invoer met dumping, wordt bevestigd dat deze andere factoren er als zodanig niet aan afdoen dat de vastgestelde aanmerkelijke schade aan de invoer met dumping moet worden toegerekend.
 12. Gezien bovenstaande analyse, waarbij de effecten van alle andere bekende factoren op de situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap naar behoren zijn onderscheiden, en zijn gescheiden van de schadelijke gevolgen van de invoer met dumping, wordt bevestigd dat deze andere factoren er niet aan afdoen dat de aanmerkelijke schade aan de invoer met dumping moet worden toegerekend.
 13. Gezien bovenstaande analyse, waarbij de effecten van alle andere bekende factoren op de situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap naar behoren zijn onderscheiden, en zijn gescheiden van de schadelijke gevolgen van de invoer met dumping, wordt bevestigd dat deze andere factoren er als zodanig niet aan afdoen dat de aanmerkelijke schade aan de invoer met dumping moet worden toegerekend.
 14. Al kan ervan worden uitgegaan dat de economische neergang in het OT tot de schade heeft bijgedragen, dan nog kan dit geenszins afdoen aan de schadelijke gevolgen van de laaggeprijsde invoer met dumping uit de VRC op de markt van de Unie gedurende de hele beoordelingsperiode.
 15. Daarom wordt voorlopig geconcludeerd dat de prestaties van andere EG-producenten niet of nauwelijks hebben bijgedragen tot de schade die de bedrijfstak van de Gemeenschap heeft geleden, en dat de gevolgen daarvan niets afdoen aan de voorlopige conclusie dat er een werkelijk en aanzienlijk oorzakelijk verband is tussen de gesubsidieerde invoer uit India en de aanmerkelijke schade die de bedrijfstak van de Gemeenschap heeft geleden.