Betekenis van:
anticiperen

anticiperen
Werkwoord
 • op iets vooruitlopen; voorbarig handelen
"op een koersval anticiperen"
"op vervroegde vrijlating anticiperen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. een effectiever systeem voor het anticiperen op en beheren van herstructureringen;
 2. beter te anticiperen op de behoeften aan vaardigheden, de tekorten op de arbeidsmarkt en de knelpunten;
 3. een effectiever systeem voor het anticiperen op en beheren van herstructureringen ontwikkelen.
 4. anticiperen, mogelijke problemen opmerken en strategieën uitwerken om deze aan te pakken,
 5. beter anticiperen op en begeleiden van herstructureringen van ondernemingen, met name bij collectieve ontslagen;
 6. Zij moeten anticiperen op tekorten en knelpunten op de arbeidsmarkt en op de behoeften aan kennis en vaardigheden.
 7. Vergroten van de betrokkenheid om te anticiperen op en uitleg te geven over politieke, maatschappelijke en ethische kwesties
 8. De sociale partners hebben een bijzondere rol te vervullen bij het anticiperen op en begeleiden van herstructurering.
 9. Europa moet beter in staat zijn te anticiperen op economische en sociale veranderingen, en deze veranderingen teweeg te brengen of op te vangen.
 10. de EU-instellingen, de lidstaten, de civiele samenleving en derde landen meer besef en kennis bij te brengen over MVW en hun overbrengingsmiddelen, zodat zij beter kunnen anticiperen.
 11. de EU-instellingen, de lidstaten, de civiele samenleving en derde landen meer besef en kennis bij te brengen over met conventionele wapens, MVW en hun overbrengingsmiddelen verband houdende thema’s, zodat zij beter kunnen anticiperen.
 12. Mededeling van de Commissie — Herstructureringen en werkgelegenheid: „Anticiperen op en begeleiden van herstructureringen met het oog op de ontwikkeling van de werkgelegenheid: de rol van de Europese Unie”, COM(2005)120def, blz. 2-3.
 13. beter te anticiperen op veranderingen en deze positief te sturen — ook in geval van economische herstructurering, met name veranderingen in verband met handelsliberalisering — zodat de sociale kosten zoveel mogelijk worden beperkt en de aanpassing gemakkelijker verloopt;
 14. Inclusieve groei betekent dat wordt gebouwd aan een hechte samenleving waarin mensen in staat worden gesteld te anticiperen op en om te gaan met verandering, zodat zij actief in de maatschappij en de economie kunnen participeren.
 15. Daarbij moeten de respectieve bevoegdheden en taakgebieden van de organen die de werknemers vertegenwoordigen in acht worden genomen, met name wat het anticiperen op en omgaan met veranderingen betreft.