Betekenis van:
vooruitlopen

vooruitlopen
Werkwoord
 • op iets vooruitlopen; voorbarig handelen
"op [de gebeurtenissen/zaken] vooruitlopen"
"op het verhaal vooruitlopen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. In veel gevallen is het ESS toonaangevend en ontwikkelt het normen die op wereldnormen vooruitlopen.
 2. Die juridische instrumenten kunnen niet vooruitlopen op de verenigbaarheidstoets op grond van de criteria van artikel 87, leden 2 en 3, van het Verdrag.
 3. Een verlenging van de afwijking mag niet vooruitlopen op de resultaten van de besprekingen over de nieuwe oorsprongsregels voor het SAP.
 4. Een verlenging van de afwijking mag niet vooruitlopen op de resultaten van de besprekingen over de nieuwe oorsprongsregels voor het SAP.
 5. De Commissie herinnert eraan dat de goedkeuring van een staatssteunregeling geen automatisme is en dat een lidstaat, zolang het onderzoek van de steunregeling niet is afgerond, niet op de beslissing van de Commissie kan vooruitlopen.
 6. De goedkeuring van sommige van deze programma’s mag niet vooruitlopen op een besluit van de Commissie waarin op basis van wetenschappelijk advies voorschriften voor de uitroeiing van deze ziekten worden vastgesteld.
 7. Deze elementen kunnen opwegen tegen de druk op de status van La Poste, de druk die S & P doet vooruitlopen op een wijziging van de rechtsvorm en een verdwijning van de garantie op de lange termijn.
 8. Deze overeenkomst mag niet van invloed zijn op de besluitvormingsautonomie van de Europese Unie en evenmin vooruitlopen op het feit dat Canada van geval tot geval zal beslissen of het zal deelnemen aan een crisisbeheersingsoperatie van de EU,
 9. Die vaststelling dient van voorlopige aard te zijn en mag niet vooruitlopen op het resultaat van de onderhandelingen die naar aanleiding van de toetreding van de nieuwe leden aan de gang zijn in de Wereldhandelsorganisatie (WTO).
 10. De Commissie wil niet vooruitlopen op de vraag of de procedure voor de toekenning van de concessie met het oog op de realisatie en de exploitatie van Bioscope aan de onderneming SMVP in overeenstemming was met de regels en de beginselen van het Gemeenschapsrecht.
 11. De vaststelling van de projecten van gemeenschappelijk belang, van de betrokken specificaties en van de prioritaire projecten, met name die van Europees belang, mag niet vooruitlopen op de resultaten van de milieueffectbeoordeling van de projecten en van de plannen of programma's.
 12. Aangezien dit besluit wordt vastgesteld in de context van de overgangsperiode die bij Beschikking 2008/627/EG van de Commissie van 29 juli 2008 betreffende een overgangsperiode voor controleactiviteiten van bepaalde auditors en auditorganisaties van derde landen [4] aan bepaalde auditors en auditkantoren van derde landen is toegestaan, mag het niet vooruitlopen op enigerlei definitieve gelijkwaardigheidsbesluiten die de Commissie op grond van artikel 46 van Richtlijn 2006/43/EG zou kunnen nemen.
 13. Zonder te willen vooruitlopen op de marktanalysen en beoordelingen van de marktmacht door de NRI's overeenkomstig de artikelen 15 en 16 van de kaderrichtlijn en artikel 16, lid 3, van de universeledienstrichtlijn, vertoont de door de lidstaten verstrekte informatie een duurzaam patroon van steeds ernstigere problemen met het niveau van de tarieven van huurlijndeelcircuits van aangemelde exploitanten en bevestigt deze de problemen met de tariefverschillen.
 14. Concluderend, is het zo dat, deze verklaringen op zich beschouwd misschien niet voldoende zouden zijn om het bestaan aan te tonen van een besluit van de Staat om France Télécom ruggensteun te geven, maar dat de verklaringen in hun geheel bezien lijken te wijzen op het bestaan van een dergelijk besluit (dat concreet is gemaakt in het aanbod voor een aandeelhoudersvoorschot dat zou vooruitlopen op de deelname door de Staat aan een toekomstige herkapitalisatie).
 15. Het toezenden van jaarlijkse verslagen kan niet gelden als het nakomen van de verplichting uit hoofde van artikel 1, lid 3, van deel I van Protocol 3 bij de Toezichtovereenkomst om steunmaatregelen aan te melden voordat zij ten uitvoer worden gelegd, noch kan een dergelijke toezending op enigerlei wijze vooruitlopen op de uitkomst van een onderzoek naar beweerdelijk onrechtmatige steun in overeenstemming met de in afdeling III van deel II van Protocol 3 bij de Toezichtovereenkomst vastgelegde procedure.