Betekenis van:
beklemtonen

beklemtonen
Werkwoord
 • benadrukken; beklemtonen
"een lettergreep beklemtonen"
"beklemtonen dat iets moet gebeuren"

Synoniemen

Hyperoniemen

beklemtonen
Werkwoord
 • de nadruk leggen op iets
"Hij beklemtoonde de ernst van de zaak."
beklemtonen
Werkwoord
 • het accentteken plaatsen

Synoniemen

Hyperoniemen

beklemtonen
Werkwoord
 • nadrukkelijk naar voren brengen

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. De IJslandse autoriteiten beklemtonen dat artikel 7 van de aandeelhoudersovereenkomst een voorkooprecht behelst van de oprichters van Farice hf.
 2. De Portugese overheid wil beklemtonen dat ORFAMA haar op dit ogenblik in Portugal aanwezige capaciteit zal handhaven en geen enkele van haar activiteiten naar Polen wil overplaatsen.
 3. Deze conclusie geldt ook wanneer het de investeerders verleende belastingvoordeel afhankelijk wordt gesteld van toekomstige winst en — zoals Duitsland en de belanghebbenden beklemtonen — het bedrag betrekkelijk gering is.
 4. De Franse autoriteiten beklemtonen dat, in overeenstemming met het arrest in de zaak-Alitalia, de Staat zich niet formeel heeft verbonden vooraleer de banken zich formeel hadden verbonden.
 5. In hun antwoord beklemtonen de Nederlandse autoriteiten dat alle investeerders zich er op 24 mei 2006 toe hadden verbonden onder dezelfde voorwaarden in GNA te investeren.
 6. De Commissie wil dienaangaande beklemtonen dat de onderhavige investering heeft plaatsgevonden in een land (Polen) dat inmiddels als lid tot de Europese Unie is toegetreden.
 7. In verband met de vraag van open toegang beklemtonen de IJslandse autoriteiten dat de toegang tot de infrastructuur open, transparant en niet-discriminerend is.
 8. Het is van belang te beklemtonen dat Commissie haar beoordeling heeft gebaseerd op de uitkomsten van de tests die de betrokken lidstaten haar hebben meegedeeld.
 9. De Duitse autoriteiten beklemtonen ook dat het terugbetalingssysteem niet voorziet in een mechanisme dat het mogelijk maakt alle door tankstations afgegeven betalingsbewijzen te aanvaarden, ongeacht het feit of het desbetreffende voertuig Duitse autosnelwegen, dan wel andere wegen heeft gebruikt.
 10. De Commissie wijst erop dat de Nederlandse autoriteiten tevens een aantal gevoeligheidsanalyses en bedrijfsscenario’s hebben voorgelegd [98] om de robuustheid van het businessplan van GNA nog verder te beklemtonen.
 11. Bovendien beklemtonen de betrokken lidstaten dat het volledige pakket herstructureringsmaatregelen dat in februari 2009 is aangemeld, rendabele activiteiten betreft, of het nu gaat om de PWB-activiteiten of de inkrimping van de „perimeter” van de RCB-activiteiten.
 12. Voorts beklemtonen de Belgische autoriteiten dat de operatie liquiditeitssteun ten faveure van Dexia door de Raad van bestuur van de ECB is goedgekeurd (voor een bedrag van maximaal […] miljard EUR).
 13. In reactie op de opmerkingen van de Franse autoriteiten benadrukt de Commissie dat zij niet ontkent dat het voorstel van de Franse autoriteiten effect zal sorteren, maar wil beklemtonen dat er een zwak juridisch kader uit zou voortvloeien.
 14. De Hongaarse autoriteiten beklemtonen dat IBIDEN HU in staat is substraten voor deeltjesfilters te vervaardigen met dezelfde uitrusting en zonder aanzienlijke investeringskosten, zoals elke fabrikant met dezelfde productietechnologie dat zou kunnen.
 15. De autoriteiten beklemtonen verder het concurrentiebevorderende karakter van het businessmodel van GNA, dat, anders dan het gesloten model van kabelbedrijven, open en niet-discriminerende toegang aan alle retailoperators biedt.