Betekenis van:
privaat

privaat
Bijvoeglijk naamwoord
 • slechts geldend voor of uitgaand van één persoon of enkele personen
"privaat bezit"

Synoniemen

Hyperoniemen

privaat (het ~ | meervoud privaten)
Zelfstandig naamwoord
 • ruimte waar men zijn behoefte kan doen
"van het privaat gebruik maken"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1.  privaat
 2. Wordt de infrastructuur gebouwd door een publiek-privaat partnerschap (PPP)?
 3. Financiering: geef een korte beschrijving van de eventuele financiële betrokkenheid van de overheid en de particuliere sector met behulp van categorieën als „privaat”, „publiek” en „publiek/privaat partnerschap”.
 4. Publiek-privaat onderzoek op EU-niveau zal de ontwikkeling van deze bedrijven bevorderen.
 5. „tolheffende instantie” een publiek of privaat orgaan dat tol heft op het rijden met voertuigen in een EETS-gebied; l)
 6. Financiële steun uit hoofde van dit instrument kan worden verleend aan privaat- of publiekrechtelijke natuurlijke of rechtspersonen.
 7. Deze verbintenissen leiden niet tot het ontstaan of de overdracht van rechten of voordelen ten gunste van privaat- of publiekrechtelijke personen.
 8. schuldeisers van La Poste ondervinden niet de gebruikelijke privaat- en publiekrechtelijke belemmeringen die de voldoening van een schuldvordering in de weg kunnen staan;
 9. de beheerskosten bedragen ten hoogste 15 % van de overheidsuitgaven in verband met de plaatselijke ontwikkelingsstrategie van elk afzonderlijk publiek-privaat partnerschap.
 10. Een publiek-privaat partnerschap inzake een „Europees initiatief voor energie-efficiënte gebouwen”, ter bevordering van groene technologieën en van de ontwikkeling van energie-efficiënte systemen en materialen in nieuwe en gerenoveerde gebouwen.
 11. Het gezamenlijk technologie-initiatief inzake „innovatieve geneesmiddelen” moet een publiek-privaat partnerschap zijn om de investeringen in de biofarmaceutische sector in Europa in de lidstaten en de met het zevende kaderprogramma geassocieerde landen te vergroten.
 12. Voor alle motoraangedreven luchtvaartuigen voor privaat gebruik van eenvoudig ontwerp met een maximale startmassa van 2730 kg of minder, zweefvliegtuigen, gemotoriseerde zweefvliegtuigen en ballonnen, mag de piloot-eigenaar een bewijs van vrijgave voor gebruik afgeven na beperkt piloot-eigenaaronderhoud als bedoeld in aanhangsel VIII.
 13. Bij de toekenning van risicogewichten aan vorderingen uit hoofde van gespecialiseerde kredietverlening houden kredietinstellingen rekening met de volgende factoren: financiële draagkracht, politieke en juridische omgeving, kenmerken van de transactie en/of activa, draagkracht van de sponsor en ontwikkelaar, met inbegrip van enigerlei inkomstenstroom uit hoofde van een publiek-privaat partnerschap of garantiepakket.
 14. In overeenstemming met Richtlijn 2004/17/EG en Richtlijn 2004/18/EG, en met volledige inachtneming van de omzetting van deze richtlijnen in nationaal recht, dient deze richtlijn betrekking te hebben op wegvoertuigen die worden aangeschaft door aanbestedende diensten en aanbestedende entiteiten, ongeacht of zij publiek of privaat zijn.
 15. een publiek-privaat partnerschap te zijn dat streeft naar het vergroten van de onderzoeksinvesteringen in de biofarmaceutische sector in de lidstaten en de met het zevende kaderprogramma geassocieerde landen door het poolen van middelen en bevorderen van samenwerking tussen de publieke en private sector;