Betekenis van:
schaars

schaars
Bijvoeglijk naamwoord
 • weinig in aantal of hoeveelheid
"Tot voor kort was de lepelaar een schaarse vogel in Nederland."
schaars
Bijvoeglijk naamwoord
 • karig; weinig
"een schaars artikel/goed"
"schaars(e) licht/middelen/ruimte/momenten/bezittingen/goederen/kledingstukken"

Synoniemen

schaars
Bijwoord
 • ongunstig

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Mary is schaars gekleed.
 2. De bomen waren erg schaars.
 3. Kwaliteitsfruit is schaars in de winter en het kost veel.
 4. Arbeid is een schaars belastbaar bedrijfsmiddel in Gibraltar.
 5. Informatie over de veiligheid van het spoorwegnet is schaars en niet algemeen beschikbaar voor het publiek.
 6. In de beoordelingsperiode gingen de prijzen op de wereldmarkt door een schaars aanbod omhoog.
 7. Het economische rendement van dergelijke investeringen is hoog wanneer infrastructuur schaars is en de basisnetwerken nog niet zijn voltooid, maar neemt af zodra een bepaald niveau is bereikt.
 8. Dat terrestrische operatoren intensief gebruikmaken van een schaars hulpmiddel — het radiospectrum — rechtvaardigt dat hun ongelijke verplichtingen zijn opgelegd in vergelijking met die voor operatoren van andere platforms.
 9. Velen benadrukken dat Vauxhall is gevestigd in een streek waar vaardigheden schaars zijn en waar sinds lang een bovengemiddelde werkloosheid heerst.
 10. Dit geldt in het bijzonder in een context waarin de vraag naar hoogzuiver nikkel sterk stijgt en het aanbod van hoogzuiver nikkel uiterst schaars is, wegens de beperkte capaciteit van de andere aanbieders.
 11. Het staat de lidstaten vrij bij de beoordeling een meetschaal naar eigen keuze te gebruiken, voor zover de resulterende meetwaarden direct kunnen worden omgezet in bedekkingspercentages, gaande van 0,01 % (zeer schaars) tot 100 % (volledige bedekking).
 12. Volgens het onderzoek kan een eventueel risico van een schaars aanbod het gevolg zijn van een mogelijke toegenomen binnenlandse vraag in de VRC en het huidige Chinese beleid om de uitvoer van energie-intensieve grondstoffen te ontmoedigen, maar niet van antidumpingmaatregelen.
 13. Wanneer die overeenkomsten worden gesloten, moet de nodige aandacht worden besteed aan maatregelen voor de instandhouding van gebieden die in kritieke situaties dienst doen als fundamenteel ecosysteem (bijvoorbeeld als het gaat om bescherming van stroomgebieden of erosiebestrijding) of voor de bescherming van bodem, water en lucht, aan indirecte veranderingen in landgebruik, het herstel van aangetaste grond, het vermijden van overmatig waterverbruik in gebieden waar water schaars is, alsmede aan de in artikel 7 ter, lid 7, tweede alinea, genoemde elementen.
 14. De Commissie kan besluiten dat deze regelingen accurate gegevens moeten bevatten over de maatregelen die zijn genomen voor de instandhouding van gebieden die in kritieke situaties dienst doen als fundamenteel ecosysteem (bijvoorbeeld als het gaat om bescherming van stroomgebieden of erosiebestrijding), voor de bescherming van bodem, water en lucht, het herstel van aangetast land, voorkoming van overmatig watergebruik in gebieden waar water schaars is en over de in artikel 7 ter, lid 7, tweede alinea, bedoelde elementen.
 15. De in de eerste alinea bedoelde informatie heeft met name betrekking op informatie betreffende de naleving van de in artikel 17, leden 2 tot en met 5, bedoelde duurzaamheidscriteria, passende en relevante informatie over maatregelen ter bescherming van bodem, water en lucht, voor herstel van aangetast land, ter voorkoming van overmatig watergebruik in gebieden waar water schaars is, alsmede passende en relevante informatie over maatregelen die zijn genomen om rekening te houden met de in artikel 17, lid 7, tweede alinea, bedoelde elementen.