Betekenis van:
weiland

weiland
Zelfstandig naamwoord
 • een stuk grasland in gebruik voor de begrazing door vee
"Er waren lammetjes en kalfjes op het weiland."
weiland
Bijwoord
 • ongunstig

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. op het land: grasland/weiland/hooiland
 2. De registratiecode van het weiland is aangegeven in deel I.13 (erkenningsnummer) van dit certificaat.
 3. De stikstofbemesting van weiland met behulp van kunstmest is sedert 1999 met 37 % afgenomen tot 128 kg N/ha in 2007.
 4. De verscheidenheid aan Elzashoningsoorten houdt rechtstreeks verband met die van de ecosystemen: de Elzas wordt gekenmerkt door zijn berglandschap met naaldbomen, zijn heuvels en plateaugebied met wijngaarden, weilanden en beuk- en kastanjebossen, en een vlakte met akkers en weiland.
 5. Een van de beginselen van de biologische productiemethode is dat landbouwhuisdieren toegang tot een ruimte in de open lucht of weiland moeten hebben telkens wanneer de weersomstandigheden dat toelaten.
 6. De overeenkomstig artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1257/1999 voor bebossingssteun in aanmerking komende landbouwgrond wordt door de lidstaat bepaald en omvat met name bouwland, grasland, blijvend weiland en voor blijvende teelten gebruikte grond waarop de landbouw op regelmatige basis wordt beoefend.
 7. Krachtens de Verordening inzake epizoötieën van27 juni 1995, laatstelijk gewijzigd op23 juni 2004 (RS 916.401), en met name artikel 7 (registratie), en de Verordening van18 augustus 1999 inzake de databank voor verplaatsing van dieren, laatstelijk gewijzigd op 20 november 2002 (RS 916.404), en met name artikel 2 (inhoud van de databank), kent Zwitserland elk weiland een registratiecode toe, die in het nationale gegevensbestand voor runderen moet worden ingevoerd.
 8. Krachtens de verordening inzake epizoötieën (OFE) van 27 juni 1995, laatstelijk gewijzigd op 9 april 2003 (RS 916.401), en met name krachtens artikel 7 van deze verordening (registratie), en de verordening van 18 augustus 1999 betreffende de databank voor verplaatsing van dieren, laatstelijk gewijzigd op 20 november 2002 (RS 916.404), en met name artikel 2 van deze verordening (inhoud van de databank), kent Zwitserland elk weiland een registratiecode toe, die in het nationale gegevensbestand voor runderen moet worden ingevoerd.
 9. Krachtens de verordening inzake epizoötieën (OFE) van 27 juni 1995 (RS 916.401), en met name artikel 7 van deze verordening (registratie), en de verordening van 23 november 2005 betreffende de databank voor verplaatsing van dieren (RS 916.404), en met name artikel 2 van deze verordening (inhoud van de databank), kent Zwitserland aan elk weiland een specifieke registratiecode toe, die in het nationale gegevensbestand voor runderen moet worden ingevoerd.
 10. Ter wille van de coherentie en de duidelijkheid en met het oog op de continuïteit van de biologische pluimveehouderij moet ook pluimvee zonder verlies van zijn biologische status binnen kunnen worden gehouden in het geval dat beperkingen, met inbegrip van veterinaire beperkingen, die op grond van communautaire regelgeving worden opgelegd om de volksgezondheid of de gezondheid van dieren te beschermen, voor pluimvee de toegang tot een ruimte in de open lucht of weiland onmogelijk maken.
 11. Het certificaat geldt in het geval van dagelijkse beweiding voor de gehele beweidingsperiode.(3) Doorhalen wat niet van toepassing is.(4) Het certificaat geldt in het geval van dagelijkse beweiding voor de gehele beweidingsperiode.(5) Deze verklaring ontslaat de vervoerders niet van hun verplichtingen krachtens de geldende communautaire bepalingen, met name met betrekking tot de geschiktheid van de dieren voor vervoer.(6) De registratiecode van het weiland is aangegeven in deel I.13 (erkenningsnummer) van dit certificaat.(7) Indien dieren om gezondheidsredenen gedurende de beweidingsperiode naar het bedrijf van oorsprong terugvervoerd worden met een gezondheidscertificaat, moeten zij van de lijst geschrapt worden; in dit geval dient de lijst door de officiële dierenarts getekend te worden.(8) Het nummer van het gezondheidscertificaat dat wordt gebruikt voor de toegang tot het beweidingsgebied is aangegeven in deel I.6 van dit certificaat.Officiële dierenarts of officiële inspecteurNaam (in hoofdletters):Kwalificatie en titel:Plaatselijke veterinaire eenheid:Nr. plaatselijke veterinaire eenheid:Datum:Handtekening:Zegels