Betekenis van:
bezwaarlijk

bezwaarlijk
Bijvoeglijk naamwoord
 • last bezorgend, hinder veroorzakend

Synoniemen

Hyperoniemen

bezwaarlijk
Bijwoord
 • ongunstig

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. De detachering van een GND-KK is uitsluitend bedoeld voor het verrichten van taken die op korte termijn bezwaarlijk door het SGR kunnen worden uitgevoerd.
 2. De testvoorschriften voor het opheffen van de beperkende maatregelen op besmette bedrijven zijn voor grote koppels schapen te bezwaarlijk gebleken en moeten gewijzigd worden.
 3. tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning en van de hoogte van de in artikel 56 ter van het statuut bedoelde toeslagen voor bepaalde werkzaamheden met een bezwaarlijk karakter
 4. Samengevat komt het erop neer dat, als producten worden gedumpt, de ontwikkeling van de wisselkoersen bezwaarlijk als een andere schadefactor kan worden gezien, zelfs als die ontwikkeling de uitvoerprijzen gunstig beïnvloedde.
 5. Samengevat komt het erop neer dat, als producten worden gedumpt en zelfs als de ontwikkeling van de grondstofprijzen de uitvoerprijzen gunstig beïnvloedde, de gunstige ontwikkeling van die grondstofprijzen bezwaarlijk als een andere schadefactor kan worden gezien.
 6. Samengevat komt het erop neer dat, als producten worden gedumpt en zelfs als de ontwikkeling van de wisselkoersen de uitvoerprijzen gunstig beïnvloedt, de ontwikkeling van die wisselkoersen bezwaarlijk als een andere schadefactor kan worden gezien.
 7. Overwegende dat de Raad op voorstel van de Commissie de voorwaarden voor de toekenning en de hoogte moet vaststellen van de toeslagen die voor bepaalde werkzaamheden met een bezwaarlijk karakter aan bepaalde ambtenaren kunnen worden toegekend,
 8. Om dezelfde reden kunnen de mededingingsverstoringen als gevolg van de steun die IFB ontvangt, volgens de Belgische regering bezwaarlijk als aanmerkelijk worden beschouwd, zodat slechts zeer beperkte maatregelen nodig zouden zijn om de ongunstige gevolgen voor de concurrenten van IFB te beperken.
 9. Mededelingen aan de centrale autoriteit of een andere autoriteit van een verdragsluitende staat worden gedaan in de oorspronkelijke taal en gaan vergezeld van een vertaling in de officiële taal of in een van de officiële talen van de andere staat of, wanneer deze vertaling bezwaarlijk kan worden vervaardigd, van een vertaling in het Frans of in het Engels.
 10. Rectificatie van rectificatie van Verordening (EG, Euratom) nr. 858/2004 van de Raad van 29 april 2004 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning en van de hoogte van de in artikel 56 ter van het statuut bedoelde toeslagen voor bepaalde werkzaamheden met een bezwaarlijk karakter
 11. In bepaalde gevallen van uitzonderlijk ingewikkelde mengsels, waarbij de gehaltebepaling van de werkzame stoffen, doordat er veel zijn of hun gehalte gering is, een gecompliceerd onderzoek vereist, dat bezwaarlijk voor elke charge uitvoerbaar is, wordt toegestaan dat een of meer werkzame stoffen niet in het eindproduct worden bepaald, onder de uitdrukkelijke voorwaarde echter dat deze gehaltebepalingen plaatsvinden in tussenproducten tijdens de vervaardiging.
 12. Eventuele systemen voor ontvlechting moeten doeltreffend zijn bij het wegnemen van eventuele belangenconflicten tussen producenten, leveranciers en transmissiesysteembeheerders, teneinde prikkels te creëren voor de nodige investeringen en de toegang van nieuwkomers op de markt met een transparant, efficiënt reguleringsstelsel te waarborgen, en zij mogen voor nationale regulerende instanties geen te bezwaarlijk reguleringsstelsel opleveren.
 13. Rectificatie van Verordening (EG, Euratom) nr. 858/2004 van de Raad van 29 april 2004 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning en van de hoogte van de in artikel 56 ter van het statuut bedoelde toeslagen voor bepaalde werkzaamheden met een bezwaarlijk karakter
 14. Ambtenaren die recht hebben op betaling van de in artikel 1 bedoelde toeslag, kunnen voor de in artikel 56 quater van het statuut bedoelde toeslag voor bezwaarlijk werk maximaal slechts 600 punten, vastgesteld overeenkomstig Verordening (EG, Euratom) nr. 858/2004, ontvangen ”.
 15. In de lijst van de andere bekende factoren in dit artikel wordt namelijk naar geen enkele factor verwezen die van invloed is op het prijspeil van de invoer met dumping. Samengevat komt het erop neer dat, als producten worden gedumpt en zelfs als de ontwikkeling van de wisselkoersen de uitvoerprijzen gunstig beïnvloedde, de ontwikkeling van die wisselkoersen bezwaarlijk als een andere schadefactor kan worden gezien.