Betekenis van:
significantie

significantie
Zelfstandig naamwoord
  • waarde; mate van belangrijkheid; mate van belangrijkheid; belang; belang; waarde

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. z factor voor statistische significantie = 1,645
  2. De experimentele gegevens worden duidelijk uiteengezet en voor bepaalde typen proeven wordt de statistische significantie aangegeven.
  3. Wanneer het aantal geconstateerde onregelmatigheden groot is of wanneer systemische onregelmatigheden zijn geconstateerd, analyseert de auditautoriteit de significantie daarvan en neemt zij de nodige maatregelen en doet zij passende aanbevelingen, die in het jaarlijkse controleverslag worden medegedeeld.
  4. In overleg met het bureau stelt de Commissie richtsnoeren op voor de vaststelling van criteria ter beoordeling van de significantie van het uitgevoerde onderzoek, als bedoeld in lid 3.
  5. Echter, indien binnenkomende bijzondere herzieningen de significantie van de gegevens op het niveau van het eurogebied zouden kunnen verbeteren, of belangrijke fouten zouden kunnen herstellen, kunnen deze herzieningen ook tijdens de productieperiode worden geaccepteerd.
  6. Bij operationele programma’s waarvoor het verwachte foutenpercentage boven het materialiteitsniveau ligt, analyseert de auditautoriteit de significantie daarvan en neemt zij de nodige maatregelen en doet zij passende aanbevelingen, die in het jaarlijkse controleverslag worden medegedeeld.
  7. Bij jaarprogramma’s waarbij het foutenpercentage boven de drempel van materiële fouten van 2 % van de bijdrage van de Gemeenschap ligt, analyseert de auditinstantie de significantie daarvan en neemt zij de nodige maatregelen en doet zij passende aanbevelingen, die in het jaarlijkse auditverslag worden meegedeeld.
  8. Op grond van de beschikbare informatie kan niet worden geconcludeerd dat kan worden verwacht dat de gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten, voldoen aan de voorwaarden van artikel 5, lid 1, van Richtlijn 91/414/EEG, met name wat betreft de toxicologische significantie van die metaboliet.
  9. Om te kunnen beoordelen of er bij verlies van de integriteit van de constructie of een onjuiste exploitatie van een voorziening sprake is van levensgevaar en gevaar voor de gezondheid van de mens moet er bij de beoordeling van de significantie van dat levensgevaar of gevaar voor de gezondheid van de mens rekening worden gehouden met de feitelijke permanente aanwezigheid van mensen in de mogelijkerwijs getroffen gebieden.