Betekenis van:
werkplan

werkplan (het ~ | meervoud werkplannen)
Zelfstandig naamwoord
 • plan van aanpak
"in het werkplan"
"een werkplan maken/opstellen"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Conclusies van de Raad over het werkplan voor cultuur 2005-2006 (doc. 13839/04).
 2. het jaarlijkse werkplan, met inbegrip van de prioriteiten, de selectiecriteria en -procedures;
 3. Het werkplan wordt door de Commissie op gezette tijden gewijzigd na raadpleging van het genoemde overlegforum.
 4. Die lijst kan worden opgenomen in het werkplan als bedoeld in Richtlijn 2009/125/EG.
 5. de maatregelen tot uitvoering van het programma, met inbegrip van het jaarlijkse werkplan, de selectiecriteria en de selectieprocedures;
 6. het opvolgen van de in punt 4.2 van de bijlage bedoelde overeenkomst, met inbegrip van het jaarlijkse werkplan en jaarlijkse verslag van het Europese Jeugdforum;
 7. Het werkplan bevat een indicatieve lijst van productgroepen die de volgende drie jaar voor de vaststelling van uitvoeringsmaatregelen als prioritair zullen worden beschouwd.
 8. De Europese Vrouwenlobby kan rechtstreeks uit hoofde van deel 1 van het programma een subsidie voor huishoudelijke uitgaven ontvangen, na goedkeuring van een passend werkplan en een begroting.
 9. Volledige uitvoering van het actieplan voor prioritaire hervormingen 2003-2004 en opstelling voor 2004 (en volgende jaren) van een geconsolideerd werkplan voor de staatsoverheid, waarin voor elke beleidsprioriteit begrotingsmiddelen worden uitgetrokken. (Aanbeveling haalbaarheidsstudie).
 10. Om die reden moet de financiële steun van de Gemeenschap aan het jaarlijkse werkplan van het CRL worden verhoogd om de extra kosten voor het ringonderzoek en de stamtypering in muizen te dekken.
 11. De Commissie stelt, uiterlijk op 6 juli 2007, aan de hand van de criteria van artikel 15 en na raadpleging van het in artikel 18 genoemde overlegforum, een werkplan op, dat voor het publiek beschikbaar wordt gesteld.
 12. Om die reden moet de communautaire financiële steun aan het jaarlijkse werkplan van het communautaire referentielaboratorium worden opgevoerd om de extra kosten voor deze workshop en de deskundige bijstand te dekken.
 13. Ervoor zorgen dat de afdeling accreditatie over een adequate fysieke infrastructuur en goed opgeleid personeel beschikt en een alomvattend werkplan goedkeuren voor het toekomstige lidmaatschap van Albanië van de Europese samenwerking op het gebied van accreditatie (EA).
 14. Versterking van de Europese interdisciplinaire samenwerking inzake elektronische documenten en archieven die verder moet worden ontwikkeld, onder meer in het kader van het werkplan cultuur van de Raad, in het bijzonder met betrekking tot de coördinatie van de digitalisering [6]:
 15. Bovendien wordt in de conclusies van de Raad van 15-16 november 2004 over het werkplan voor cultuur 2005-2006 benadrukt dat creativiteit en de creatieve bedrijfstakken een belangrijke bijdrage tot de economische groei in Europa leveren en dat de digitalisering moet worden gecoördineerd.