Vertaling van end

Inhoud:

Engels
Nederlands
to end, to finish, to terminate, to conclude {ww.}
beëindigen
afmaken 
uitmaken 
afsluiten 
besluiten 
voleindigen

I end
you end
we end

ik beëindig
jij beëindigt
wij beëindigen
» meer vervoegingen van beëindigen

I will finish this work somehow.
Ik zal dit werk op een of andere manier afmaken.
I suggested that we end the meeting.
Ik stelde voor de vergadering te beëindigen.
to end, to lift, to recall, to rescind, to revoke {ww.}
terugroepen

I end
you end
we end

ik roep terug
jij roept terug
wij roepen terug
» meer vervoegingen van terugroepen

end, tip, extremity {zn.}
einde  [o]
uiteinde
uiterste deel
This is the end.
Dit is het einde.
That was the end of the class.
Dit was het einde van de les.
end, termination, conclusion, finish, ending {zn.}
eind 
einde 
eindigen [o]
afloop  [m]
slot  [o]
uiteinde
end
This is the end of my story.
Dit is het eind van mijn verhaal.
This is never going to end.
Hier komt nooit een eind aan.
end, ending, conclusion, finish, termination {zn.}
eind  [o]
einde  [o]
beëindiging
besluit  [o]
voleinding [v]
end
That is somewhat explained at the end.
Dat wordt aan het eind enigszins uitgelegd.
to stop, to discontinue, to end, to halt, to lift, to prorogue, to quell, to staunch, to abate {ww.}
afbreken 
opbreken
opheffen
staken
stelpen
stoppen 
stopzetten

I end
you end
we end

ik breek af
jij breekt af
wij breken af
» meer vervoegingen van afbreken

to come to an end, to end, to end up, to expire, to conclude, to finish {ww.}
aflopen 
eindigen
uitraken
ophouden
uitlopen
uitgaan 
verlopen

I end
you end
we end

ik loop af
jij loopt af
wij lopen af
» meer vervoegingen van aflopen

to halt, to stop, to end, to hold, to obstruct, to stem, to stay, to stall, to arrest {ww.}
stoppen 
aanhouden 
keren
stilzetten
stilleggen
stuiten

I end
you end
we end

ik stop
jij stopt
wij stoppen
» meer vervoegingen van stoppen

You should stop drinking.
Je moet stoppen met drinken.
I couldn't stop Tom.
Ik kon Tom niet stoppen.
to cease, to stop, to end, to quit, to abate {ww.}
stoppen 
ophouden
uitscheiden
aflaten
wijken

I end
you end
we end

ik stop
jij stopt
wij stoppen
» meer vervoegingen van stoppen

Let's quit.
Laat ons ophouden.
You must quit smoking.
Ge moet stoppen met roken.
boundary, frontier, limit, border, end, perimeter {zn.}
grens  [v]
perk [o]
aim, goal, purpose, target, butt, end, intent, objective {zn.}
doel [o]
honk
doelstelling  [v]
doelwit [o]
wit 
They attained their aim.
Ze bereikten hun doel.
This time my goal is Paris.
Dit keer is Parijs mijn doel.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

This is the end.

Dit is het einde.

The conference will end tomorrow.

Morgen is de conferentie afgelopen.

The end justifies the means.

Het doel heiligt de middelen.

His research bore fruit in the end.

Zijn onderzoek droeg uiteindelijk vrucht.

That is somewhat explained at the end.

Dat wordt aan het eind enigszins uitgelegd.

In the end, Jane didn't buy it.

Ten slotte heeft Jane het niet gekocht.

I suggested that we end the meeting.

Ik stelde voor de vergadering te beëindigen.

It's not the end of the world.

Dat is nog het einde van de wereld niet.

In the end she chose another kitten.

Uiteindelijk koos ze een ander kattejong.

That was the end of the class.

Dit was het einde van de les.

This is the end of my story.

Dit is het eind van mijn verhaal.

This is never going to end.

Hier komt nooit een eind aan.

The vacation is close to an end.

De vakantie is bijna om.

The hero died at the end of the book.

De hoofdpersoon stierf aan het eind van het boek.

Go ahead to the end of the street.

Ga rechtdoor, tot het einde van de straat.


Gerelateerd aan end

finish - terminate - conclude - lift - recall - rescind - revoke - tip - extremity - termination - conclusion - ending - stop - discontinue - halt