Vertaling van government

Inhoud:

Engels
Nederlands
government, public, state {bn.}
staats-
government, administration {zn.}
regering  [v]
overheid [v]
gouvernement
The British government was angry.
De Britse regering was kwaad.
The present government has many problems.
De huidige regering heeft veel problemen.
administration, management, authorities, government, regime {zn.}
regering [v] (de ~)
administratie  [v]
beheer  [o]
toediening [v]
bestuur  [o]
landsregering
The administration makes important decisions.
De administratie neemt belangrijke beslissingen.
They have erected a new government.
Ze hebben een nieuwe regering opgericht.
government {zn.}
regeringsvorm [m] (de ~)
regime [o] (het ~)
staatsorde
staatsinrichting [v] (de ~)
staatsbestel [o] (het ~)
regeringsbestel
staatsvorm [m] (de ~)
Democracy is the worst form of government, except all the others that have been tried.
Democratie is de slechtste regeringsvorm, met uitzondering van alle andere vormen die zijn uitgeprobeerd.
administration, management, authorities, government, regime {zn.}
administratie  [v]
beheer  [o]
toediening [v]
bestuur  [o]
gezagsapparaat
machtsapparaat
The administration decided to move the home office of the company to Hawaii.
De administratie besliste de zetel van de firma te verplaatsen naar Hawaï.
Management of a company is different from ownership of a company.
Beheer van een bedrijf is niet hetzelfde als eigenaar zijn van een bedrijf.
authorities, government, regime {zn.}
overheid [v] (de ~)
autoriteit [v] (de ~)
gezag [o] (het ~)
The government should do away with these regulations.
De overheid zou af moeten doen met dit reglement.
administration, governance, governing, government, government activity {zn.}
regering [v] (de ~)
gouvernement
bestuur [o] (het ~)
At last, the Government are listening to the people.
Eindelijk luistert de regering naar het volk.
And we know the government can't solve every problem.
En we weten dat de regering niet alle problemen kan oplossen.
administration, governance, governing, government, government activity {zn.}
gouvernement
administration, governance, governing, government, government activity {zn.}
ministerraad [m] (de ~)
authorities, government, regime {zn.}
overheid
authorities, government, regime {zn.}
overheidsapparaat [o] (het ~)
staatsapparaat [o] (het ~)
administration, governance, governing, government, government activity {zn.}
beleid [o] (het ~)
politiek [v] (de ~)


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The British government was angry.

De Britse regering was kwaad.

The present government has many problems.

De huidige regering heeft veel problemen.

They have erected a new government.

Ze hebben een nieuwe regering opgericht.

And we know the government can't solve every problem.

En we weten dat de regering niet alle problemen kan oplossen.

The government should do away with these regulations.

De overheid zou af moeten doen met dit reglement.

At last, the Government are listening to the people.

Eindelijk luistert de regering naar het volk.

Democracy is the worst form of government, except all the others that have been tried.

Democratie is de slechtste regeringsvorm, met uitzondering van alle andere vormen die zijn uitgeprobeerd.

The U.S. government has three branches: the executive, the legislative, and the judicial.

De regering van de Verenigde Staten heeft drie machten: De uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke.

Following the demographic data, the government was obliged to adopt a policy that would stimulate birth rate.

Naar aanleiding van de demografische gegevens was de regering genoodzaakt een beleid aan te nemen dat het geboortecijfer zou stimuleren.