Betekenis van:
geding

geding (het ~ | meervoud gedingen)
Zelfstandig naamwoord
 • gerechtelijk proces; proces voor een rechtbank; geschil/pleidooi; rechtszaak; rechtszaak; rechtsgeding; geschil over rechten
"een geding over [een geschil]"
"een kort geding"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

geding
Zelfstandig naamwoord
 • een rechtbank bij verschillende Germaanse stammen en koninkrijken
geding
Zelfstandig naamwoord
 • een rechtspraak

Voorbeeldzinnen

 1. Aard van het geding:
 2. De uitspraak is bindend voor de partijen bij het geding.
 3. VERENIGBAARHEID VAN DE IN HET GEDING ZIJNDE STEUNMAATREGELEN MET HET GEMEENSCHAPSRECHT
 4. Tenzij de partijen bij het geding anders overeenkomen, stelt het scheidsgerecht zijn eigen procedureregels vast.
 5. Ook bij maatregel G zijn middelen van lokale overheden in het geding.
 6. Ten tweede is volgens het arrest een aansprakelijkheid buiten schuld in het geding in twee hypothesen.
 7. in het geding zijnde gebied (voorkant steengroeve + actieve stort) / m2 geautoriseerd gebied
 8. Het is immers helder dat in december staatsmiddelen in het geding waren.
 9. Op verzoek van één van de partijen bij het geding wordt een conciliatiecommissie gevormd.
 10. Wanneer deze voorrechten en immuniteiten in het geding zijn, stelt de betrokken functionaris de directeur hiervan onverwijld op de hoogte.
 11. Van deze prioriteitsorde kan worden afgeweken na overleg tussen de lidstaten indien wezenlijke nationale belangen in het geding zijn.
 12. In de memorie van antwoord mag het voorwerp van het geding voor het Gerecht voor ambtenarenzaken niet worden gewijzigd.
 13. door het aandeelhoudersvoorschot en de operatie ter versterking van de kapitaalbasis zijn de middelen van de Staat in het geding;
 14. in overleg met vertegenwoordigers van belanghebbende partijen welker belangen wezenlijk in het geding kunnen zijn, zoals bevoegde autoriteiten en gebruikersgroeperingen;
 15. Geen enkele derde partij geeft aan bij het ministerie van Cultuur de in het geding zijnde steunmaatregelen te hebben aangevraagd.