Betekenis van:
rechtszaak

rechtszaak (de ~ | meervoud rechtszaken)
Zelfstandig naamwoord
 • gerechtelijk proces; proces voor een rechtbank; geschil/pleidooi; rechtszaak; rechtszaak; rechtsgeding; geschil over rechten
"een rechtszaak aanspannen"
"een rechtszaak aanhangig maken"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

rechtszaak
Zelfstandig naamwoord
 • een geschil dat twee of meer partijen hebben over hun rechten en dat zij aan de uitspraak van een rechter onderwerpen
"Ze spannen een rechtszaak aan tegen dat bedrijf."

Voorbeeldzinnen

 1. De Commissie heeft bewijsstukken die afkomstig waren van de rechtszaak in de Verenigde Staten in deze beschikking gedeeltelijk opgenomen.
 2. Bovendien heeft Arthur Andersen Erste Bank om betaling verzocht voor gerechtskosten opgelopen met betrekking tot de rechtszaak tegen de Hongaarse staat.
 3. Voorts analyseerde de Commissie bij de rechtszaak in de Verenigde Staten gebruikte documenten in verband met aanbestedingen om vast te stellen wie de aanbieders van deze softwaretoepassingen zijn.
 4. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op documenten, bewijsstukken, rapporten, nota’s of inlichtingen, in welke vorm dan ook, die in het kader van de behandeling van een aanhangige of beëindigde rechtszaak tot stand komen of worden bijgehouden, of die ter kennis van de betrokken tijdelijke functionaris komen in de loop van een rechtszaak.
 5. Wanneer de houder van een AEO-certificaat een in lid 1, eerste alinea, onder b), bedoeld feit heeft gepleegd, schorst de douaneautoriteit van afgifte de status van geautoriseerde marktdeelnemer voor de duur van de rechtszaak.
 6. Andere informatie: a) naam van de vader: Mohamed Abdalla; b) naam van de moeder: Jawaher Abdalla, geboren Almadaneie; c) momenteel in detentie in afwachting van rechtszaak” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:
 7. Afgezien daarvan was het niet terecht om de voor WestLB gehanteerde methode als beproefd aan te merken, zoals BdB deed, gezien het feit dat de betreffende rechtszaak (destijds) nog aanhangig was.
 8. Om na te gaan of de aangemelde concentratie niet aan coördinatie toe te schrijven gevolgen zou hebben, maakte de Commissie een aantal regressie-analyses van elk van vier datasets: een dataset van PeopleSoft, een van Oracle die werd samengesteld ten behoeve van de Europese Commissie en twee datasets van Oracle die afkomstig waren van de rechtszaak in de Verenigde Staten.
 9. De verplichtingen van de verkoper met betrekking tot de schadeloosstelling voor niet bekende vorderingen vervalt vijf jaar na de sluiting van de koopovereenkomst met betrekking tot vorderingen van derden waarvoor: i) geen rechtszaak of arbitrageprocedure werd opgestart of ii) geen aansprakelijkheid van de bank met schriftelijke toestemming van de verkoper is ontstaan.
 10. de verdeling van dit bedrag mag geschieden door de verzekeraar of door de rechtbank of een andere bevoegde autoriteit waarbij de zaak door de verzekeraar aanhangig is gemaakt in iedere staat die partij bij het verdrag is waarin een rechtszaak is ingesteld met betrekking tot vorderingen die geacht worden onder de verzekering te vallen.
 11. Vooral op grond van het bewijsmateriaal dat bij de rechtszaak in San Francisco werd gebruikt, concludeerde de Commissie dat ondanks de beperkingen van het productaanbod van elk van deze verkopers in vergelijking met Oracle, PeopleSoft en SAP wat hoogfunctionele HR- en FMS-software betreft, elk van hen verscheidene klanten op het gebied van HR en FMS heeft die als grote en complexe ondernemingen kunnen worden beschouwd.
 12. Aangezien de bemiddeling/mediation geacht wordt plaats te vinden op een wijze die recht doet aan het vertrouwelijke karakter ervan, zorgen de lidstaten ervoor, tenzij de partijen anders overeenkomen, dat noch de bemiddelaar/mediator, noch enige persoon die bij het verlenen van de bemiddeling/mediation is betrokken, tijdens een burgerlijke of handelsrechtelijke rechtszaak of tijdens arbitrage verplicht wordt getuigenis af te leggen omtrent informatie die voortvloeit uit of verband houdt met een bemiddelings-/mediationprocedure, behalve:
 13. Op basis hiervan zal de staat, in verband met dreigende rechtsvorderingen, als verkoper betalingen doen met betrekking tot:50 % van de eerste schijf van 4 miljard HUF van de totale betrokken aansprakelijkheid van de bank;100 % van het bedrag dat 4 miljard HUF overschrijdt met een maximum van 350 miljard HUF.De verplichtingen van de verkoper met betrekking tot de schadeloosstelling voor niet bekende vorderingen vervalt vijf jaar na de sluiting van de koopovereenkomst met betrekking tot vorderingen van derden waarvoor geen rechtszaak of arbitrageprocedure werd opgestart.
 14. „Overwegende dat de wetgever met deze bepalingen de bedoeling heeft gehad de vertegenwoordiger van de staat, wanneer een decentrale overheid nalaat een door een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing ten uitvoer te leggen, en na ingebrekestelling, de bevoegdheid te verlenen zich in de plaats te stellen van de organen van deze overheid om de middelen vrij te maken of te creëren waarmee deze gerechtelijke beslissing volledig ten uitvoer kan worden gelegd; dat het deze vertegenwoordiger toekomt hiertoe onder toezicht van de rechter, rekening houdend met de situatie van de betrokken overheid en met de eisen van algemeen belang, de nodige maatregelen te treffen; dat een van deze maatregelen erin kan bestaan om over te gaan tot de verkoop van activa die de overheid toebehoren wanneer deze niet noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de overheidsdiensten waarmee zij is belast; dat indien de prefect nalaat of verzuimt zijn wettelijke bevoegdheden in te zetten, de schuldeiser van de decentrale overheid het recht heeft een rechtszaak aan te spannen tegen de staat in geval van grove schuld die is ontstaan bij de uitoefening van de bevoegdheid tot toezicht; dat bovendien in het theoretische geval waarin met het oog op de situatie van de decentrale overheid, met name de ontoereikendheid van haar activa, of wegens eisen van algemeen belang, de prefect rechtmatig heeft kunnen weigeren bepaalde maatregelen te treffen teneinde te waarborgen dat de gerechtelijke beslissing volledig ten uitvoer wordt gelegd, de overheid aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die daaruit voortvloeit voor de schuldeiser van de decentrale overheid indien deze schade een buitengewoon en speciaal karakter heeft.”