Betekenis van:
pleit

pleit (het ~ | meervoud pleiten)
Zelfstandig naamwoord
 • gerechtelijk proces; proces voor een rechtbank; geschil/pleidooi; rechtszaak; rechtszaak; rechtsgeding; geschil over rechten
"het pleit is beslecht"
"het pleit winnen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

pleit
Zelfstandig naamwoord
 • verdedigend of pleitend betoog

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Ook de strategie inzake onderwijs voor duurzame ontwikkeling van de ECE-VN pleit voor ontwikkeling van gegevens.
 2. Om deze redenen pleit ook de brancheorganisatie voor onderlinge verbinding en uitbreiding van de individuele systemen voor ethyleen en/of propyleen tot een meer omvangrijk pijpleidingennet voor olefinen [8].
 3. Bovengenoemde exporteur heeft aanvullend bewijsmateriaal aangevoerd dat pleit voor een definitie van het segment „side-by-side”-koelkasten op basis van de interne configuratie van de compartimenten en niet op basis van de plaatsing van de deuren.
 4. De Commissie merkt evenwel op dat dit op zich geen afdoende argument is om individuele steunmaatregelen te rechtvaardigen, maar veeleer pleit voor een meer horizontale benadering om O&O te bevorderen [18].
 5. Afgezien van deze kostenbesparingen moet de onderneming ook andere elementen van het herstructureringsplan uitvoeren. Met deze maatregelen werd reeds aangevangen hetgeen pleit voor de levensvatbaarheid van de onderneming op lange termijn.
 6. Een goede staat van dienst of een gevestigde reputatie van het orgaan wat betreft het produceren van kwaliteitsonderzoek en de bekendmaking ervan is een punt van overweging dat voor het verlenen van toegang pleit.
 7. Wat de verenigbaarheid van de eventuele steun betreft, merkt de Commissie op dat bepaalde informatie weliswaar pleit voor verenigbaarheid op basis van artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag, maar dat andere informatie op het tegenovergestelde wijst.
 8. Het witboek van de Commissie inzake Europees bestuur pleit ervoor de burgers inspraak te geven in de vorming en de uitvoering van het beleid, het maatschappelijk middenveld en de organisaties waaruit het is samengesteld bij het beleid te betrekken en op een meer efficiënte en transparante manier met de belanghebbende partijen te overleggen.
 9. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming [6] verschaft in zijn advies richtsnoeren voor de manier waarop moet worden omgegaan met producten met een tag die bestemd zijn voor individuele personen en pleit voor effectbeoordelingen op het gebied van persoonlijke levenssfeer en beveiliging om de beste praktijken vast te stellen en te ontwikkelen ten einde de persoonlijke levenssfeer en de veiligheid van RFID-systemen te kunnen waarborgen.
 10. Daar de doelstelling van deze verordening, namelijk de verbetering van de toegang van het publiek tot milieu-informatie via de instelling van een geïntegreerde, coherente, de hele Gemeenschap omvattende elektronische databank, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, omdat de noodzakelijke vergelijkbaarheid van de gegevens van alle lidstaten pleit voor een hoog harmonisatieniveau, en derhalve beter door de Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiairiteitsbeginsel, maatregelen nemen.
 11. Hoewel op het hoogtepunt van de crisis de risicopercepties op de financiële markten ten aanzien van Estland toenamen, pleit zowel de ontwikkeling van deze percepties tijdens de referentieperiode als een bredere beoordeling van de duurzaamheid van de convergentie, en onder meer de prestaties op het vlak van het begrotingsbeleid en de betrekkelijk flexibele economie van Estland, in het voordeel van een positief antwoord op de vraag of Estland aan het criterium betreffende de langetermijnrente heeft voldaan;
 12. Uit tabel 1 blijkt overigens dat de inkomsten van de belasting voor de jaren 2001 en 2002 (950323981 EUR) en het totale voor de openbare destructiedienst betaalde bedrag (411472078 EUR) verre van identiek zijn, dat dit ook het geval is voor de afzonderlijke jaren en dat slechts een deel van de opbrengst van de belasting voor de financiering van de openbare destructiedienst bestemd was, hetgeen sterk pleit voor een ontkoppeling van de destructiebelasting en de financiering van de openbare destructiedienst sedert 1 januari 2001.