Betekenis van:
gunnen

gunnen
Werkwoord
 • uit goedheid schenken
"jezelf rust/'een borrel' gunnen"
"iemand een blik op iets gunnen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

gunnen
Werkwoord
 • werk toewijzen
"iemand een project gunnen"

Hyperoniemen

gunnen
Werkwoord
 • zonder jaloezie toestaan
"iemand iets gunnen"
"het is je gegund!"

Hyperoniemen

gunnen
Werkwoord
 • voldoening hebben dat iemand anders iets heeft of verkrijgt
"Die promotie was hem zeker gegund."

Voorbeeldzinnen

 1. Procedures voor het gunnen van opdrachten
 2. De aankondiging van opdracht vermeldt het toepassingsgebied en het aantal te gunnen raamovereenkomsten.
 3. In de in artikel 27 omschreven omstandigheden kunnen zij hun opdrachten gunnen doormiddel van een concurrentiegerichte dialoog.
 4. In de volgende gevallen kan de ECB een opdracht direct aan een leverancier gunnen of van specifieke procedure-eisen afwijken:
 5. Aan de inschrijvers wordt binnen drie werkdagen schriftelijk meegedeeld dat is besloten de opdracht niet te gunnen.
 6. de benaming en contactgegevens van de onderneming ten gunste van wie de beslissing om een opdracht te gunnen, is genomen, en
 7. De lidstaten bepalen wie bevoegd is om projecten te gunnen en waarborgen dat in alle gevallen belangenconflicten worden vermeden en met name wanneer de indieners nationale organen zijn.
 8. Hoewel Rolandwerft tot de groep werven behoort die zich in principe voor dergelijke opdrachten kunnen inschrijven, weigerde de Duitse marine opdrachten aan Rolandwerft te gunnen.
 9. In deze gevallen moet het de aanbestedende dienst toegestaan zijn rechtstreeks opdrachten te gunnen aan of raamovereenkomsten te sluiten met deze enige ondernemer.
 10. Zij moeten echter zo nauwkeurig zijn dat de inschrijvers het voorwerp van de opdracht kunnen bepalen en de aanbestedende diensten de opdracht kunnen gunnen;
 11. de in artikel 31 genoemde gevallen, waar het Agentschap gemachtigd is slechts met één inschrijver te onderhandelen, of de opdracht slechts aan één economisch subject te gunnen.
 12. de aanbestedende diensten gunnen elke opdracht aan de inschrijver die op grond van de in het bestek van de raamovereenkomst vastgestelde gunningscriteria de beste inschrijving heeft ingediend.
 13. de verbintenis van de inschrijver om de onder c) vereiste informatie te verstrekken voor nieuwe onderaannemers alvorens deze een opdracht in onderaanneming te gunnen.
 14. De aanbestedende diensten gunnen elke specifieke overeenkomst aan de inschrijver die op grond van de in het bestek van de raamovereenkomst vastgestelde gunningscriteria, de beste inschrijving heeft ingediend.
 15. Alleen een rendement onder de marge die investeerders zich voor de beoordeling gunnen, is ook voor een particuliere geldschieter niet meer aanvaardbaar.