Betekenis van:
manen

manen (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • hoofd- en nekharen v.e. paard of leeuw
"wapperende manen"

Hyperoniemen

manen
Zelfstandig naamwoord
 • de ruige beharing op de nek van een leeuw of van een paard
manen
Werkwoord
 • gebieden iets te doen
"De moeder maande haar kinderen de troep op te ruimen."
manen
Werkwoord
 • stimuleren, aanmoedigen; tot grotere inspanning aanzetten; sommeren; aansporen; aanzetten; bewegen tot; ertoe brengen; aansporen tot iets; onder druk zetten; aansporen
"een ambtenaar tot spoed manen"
"relschoppers tot kalmte manen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Op de manen van Jupiter zou er leven kunnen zijn.
 2. In resolutie A.898(21) heeft de Internationale Maritieme Organisatie de lidstaten verzocht scheepseigenaren te manen zich behoorlijk te verzekeren.
 3. Duitsland dient de betreffende ontvangers aan te manen de steunbedragen binnen een periode van twee maanden na bekendmaking van deze beslissing terug te betalen.
 4. De manen en staarten van paardachtigen bieden bescherming tegen slechte weersomstandigheden en tegen vliegen; zij dienen niet te worden verwijderd of afgesneden.
 5. In de nomenclatuur wordt als „paardenhaar (crin)” aangemerkt het haar van de manen of van de staart van paardachtigen of van runderen.
 6. Als de Commissie van mening is dat de weigering niet naar behoren is gemotiveerd, kan zij de lidstaat manen de gegevens binnen één maand alsnog te verstrekken.
 7. Wanneer het nodig is manen of staarten in te korten of te fatsoeneren, dient dit te geschieden door trimmen en niet door het uittrekken van haren.
 8. Op 17 februari 2005 heeft de Raad overeenkomstig artikel 104, lid 9, VEG besloten Griekenland aan te manen maatregelen te treffen om het tekort te verminderen in de mate die nodig werd geacht om de buitensporigtekortsituatie te verhelpen.
 9. Op 17 februari 2005 besloot de Raad bij Beschikking 2005/441/EG [4] op aanbeveling van de Commissie, overeenkomstig artikel 104, lid 9, Griekenland aan te manen maatregelen te treffen om het tekort te verminderen in de mate die de Raad nodig achtte om de buitensporigtekortsituatie te verhelpen, en verlengde hij de termijn voor de correctie met één jaar, tot 2006.
 10. Overeenkomstig artikel 104, lid 9, kan de Raad, wanneer een lidstaat blijft verzuimen uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de Raad, besluiten de betrokken lidstaat aan te manen binnen een voorgeschreven termijn maatregelen te treffen om het tekort te verminderen.
 11. Overeenkomstig artikel 126, lid 9, VWEU kan de Raad, wanneer een lidstaat blijft verzuimen uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de Raad, besluiten de betrokken lidstaat aan te manen binnen een voorgeschreven termijn maatregelen te treffen om het tekort te verminderen.
 12. Aangezien de antwoorden niet volledig waren, heeft de Commissie de Griekse autoriteiten bij brief van 3 december 2003 (D/57817) herinnerd aan haar verzoek, alsmede aan de mogelijkheid die zij heeft om Griekenland te manen de gevraagde informatie over te leggen op grond van artikel 10, lid 3, van Verordening (ΕG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag [2].