Betekenis van:
overlaten

overlaten
Werkwoord
 • overig laten
"een stuk taart overlaten"
"veel/niets te wensen overlaten"

Hyperoniemen

overlaten
Werkwoord
 • iem. laten zorgen voor
"iemand aan 'zijn lot'/zichzelf overlaten"
"niets aan het toeval overlaten"

Synoniemen

Hyperoniemen

overlaten
Werkwoord
 • erop vertrouwen dat een ander iets doet
"Laat dat maar aan de vakman over."
overlaten
Werkwoord
 • maken dat er iets overblijft, niet compleet opgebruiken
"Wil je een beetje taart overlaten voor vanavond?"
overlaten
Werkwoord
 • over iets heen laten gaan

Hyperoniemen

overlaat (de ~ | meervoud overlaten)
Zelfstandig naamwoord
 • lager gelegen grond

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. De lidstaten en Turkije kunnen zich het recht om de certificaten te drukken voorbehouden, dan wel de zorg daarvoor overlaten aan drukkerijen die zij daartoe vergunning verlenen.
 2. De volgende niet-aanvaardbare praktijken dienen te worden opgegeven: i) de keuze van het waarderingscriterium aan de informatieplichtigen overlaten (markt- of boekwaarde), en ii) de toepassing van een permanente-inventarismethode/accumulatie van betalingsbalansstromen voor de samenstelling van standen.
 3. Regels betreffende het in aanmerking komen voor deelname aan openbare aanbestedingen en de gunning van opdrachten, evenals regels betreffende de oorsprong van leveringen, moeten worden opgesteld overeenkomstig de recente ontwikkelingen binnen de Europese Unie betreffende de ontkoppeling van hulp, maar moeten voldoende ruimte overlaten om soepel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.
 4. Deelfaciliteit d) securitisatie betreft het delen in het risico van bepaalde gesecuritiseerde tranches met een hogere senioriteit dan de tranche die het eerste verlies dekt, of het aan de oorspronkelijke eigenaar overlaten van het risico van een aanzienlijk deel van de tranche die het eerste verlies dekt en het delen van het risico van het overige deel.
 5. In het geval van GGO’s die bestemd zijn om te worden gebruikt als zaaizaad of als ander vegetatief vermeerderingsmateriaal dat onder de werkingssfeer van de verordening valt, moet de EVA de milieurisicobeoordeling overeenkomstig artikel 6, lid 3, onder d), en artikel 18, lid 3, onder c), overlaten aan een bevoegde nationale instantie.
 6. Gedurende een overgangsperiode die voorafgaat aan de werkzaamheden van de beheersautoriteit, is de Commissie belast met het operationele beheer van het centrale SIS II. De Commissie mag dit beheer, evenals begrotingsuitvoeringstaken, overeenkomstig Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen [18] overlaten aan nationale overheidsinstanties, in twee verschillende landen.
 7. Uit recente gevallen van EIA die zijn geconstateerd bij als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen die uit Roemenië naar andere lidstaten werden verzonden, en de onlangs gepubliceerde resultaten van veterinaire controles die de diensten van de Commissie in 2009 in die lidstaat hebben uitgevoerd overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 90/426/EEG [5], blijkt dat de uitvoering en handhaving van Beschikking 2007/269/EG en het toezicht daarop te wensen overlaten.
 8. Gedurende een overgangsperiode die voorafgaat aan de aanvang van de werkzaamheden van de beheersautoriteit, is de Commissie belast met het operationele beheer van het centrale SIS II. De Commissie mag dit beheer, evenals begrotingsuitvoeringstaken, overeenkomstig Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen [17] overlaten aan nationale overheidsinstanties, uit twee verschillende landen.