Betekenis van:
ressort

ressort (het ~ | meervoud ressorten)
Zelfstandig naamwoord
 • rechts- of ambtsgebied; rechtsgebied
"tot een bepaald ressort behoren"
"onder een bepaald ressort vallen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

ressort (het ~ | meervoud ressorten)
Zelfstandig naamwoord
 • bevoegdheid tot een recht; bevoegdheid; rechts- of bestuursbevoegdheid; rechterlijke bevoegdheid
"in [hoogste/laatste] ressort"
"in laagste ressort"

Synoniemen

Hyperoniemen

ressort (het ~ | meervoud ressorts)
Zelfstandig naamwoord
 • bepaalde veer; spiraalvormige veer; spiraalvormig gewonden veer

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. regelende gezagorganen, met betrekking tot de producten die worden verstrekt aan de tot hun ressort behorende kinderen;
 2. De comités zijn overeenkomstig de in de uitvoeringsbepalingen neergelegde voorwaarden verantwoordelijk voor aangelegenheden die niet ingevolge artikel 11 onder het ressort van de kamers vallen.
 3. Iedere financiële toezichthouder ziet toe op de binnen zijn ressort gevestigde onderneming, in overeenstemming met de respectieve nationale voorschriften, waarbij een aanzienlijk deel van deze voorschriften met het EU-recht zijn geharmoniseerd.
 4. Deze garantie maakt dus integrerend deel uit van het organieke statuut van de Nationale Bank van België en is bedoeld om de Nationale Bank van België in staat te stellen haar taak als lender of last ressort uit te oefenen.
 5. Terwijl ervan wordt uitgegaan dat het ressort Financial Markets (kapitaalmarkt) van de bank der Bank nog altijd opbrengsten zal voortbrengen, moeten de inkomsten uit de eigenhandel worden vervangen door inkomsten uit provisies.
 6. Voor de vaststelling van de uit de activiteiten met bedrijfskredieten verwachte verliezen heeft de bank aanvullende stresstesten uitgevoerd, omdat dit ressort onder de exportgerichtheid van haar klanten op hun essentiële markten, vooral door de ineenstorting van de wereldhandel, te lijden heeft.
 7. De Belgische autoriteiten zijn voorts van oordeel dat de operatie liquiditeitssteun die Dexia van de Nationale Bank van België, in samenwerking met de Banque de France, heeft gekregen, geen staatssteun vormt in de zin van artikel 107, lid 1, van het VWEU omdat dit soort operaties binnen de normale opdrachten van de centrale banken van de lidstaten vallen en, meer bepaald, hun opdracht bij te dragen aan de stabiliteit van het financiële bestel in hun hoedanigheid van lender of last ressort in het geval van tijdelijke liquiditeitsproblemen van een anders solvabele bank.
 8. In punt 105 van dat arrest wordt overwogen: il ressort expressément tant de la requête, selon laquelle le tarif dont les usines de la requérante bénéficiaient était autorisé par le décret-loi de 1995, que du texte même dudit décret-loi, que „la privatisation [d’Alumix] nécessite le soutien du gouvernement italien […] pour la définition avec ENEL d’un tarif de l’énergie électrique [pour les deux usines], en définissant éventuellement pour l’avenir un contrat à long terme (dix ans) à des prix concurrentiels au niveau européen”, et que [l]e traitement des surcharges [ „sovrapprezzi”] prévu par [la décision n o 13/92 du CIP] […] est supprimé à compter du 31 décembre 2005 [eigen vert.: duidelijk blijkt uit zowel het verzoekschrift dat het tarief dat de fabrieken van verzoekster genoten, werd toegestaan bij het decreto-legge van 1995, als uit de tekst zelf van dat besluit, dat „de privatisering [van Alumix] de steun van de Italiaanse regering vereiste […] om met ENEL [voor de beide fabrieken] een stroomtarief vast te stellen, eventueel via een nieuw langlopend contract (10 jaar) tegen op Europees niveau concurrerende tarieven”, en dat „[d]e behandeling van de in [delibera nr. 13/92 van CIP] vastgestelde toeslagen [„sovrapprezzi”] […] vanaf 31 december 2005 wordt afgeschaft”].