Betekenis van:
vergunnen

vergunnen
Werkwoord
  • goedvinden; toestaan; veroorloven; permitteren
"zich een lekker drankje vergunnen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. De nationale bevoegde autoriteiten houden bij hun relevante planningsprocedures en bij het vergunnen van activiteiten die de geologische opslag van CO2 in de geregistreerde opslaglocaties kunnen beïnvloeden of daardoor kunnen worden beïnvloed, rekening met de in lid 1 bedoelde registers.
  2. De door het bestuur dat verantwoordelijk is voor het toezicht op de toestemming voor en de certificering en het vergunnen van installaties die gebruikmaken van energie uit hernieuwbare bronnen, gebruikte procedure moet objectief, transparant, niet-discriminerend en evenredig zijn bij de toepassing van de voorschriften op specifieke projecten.
  3. item 16 van deel 2 (en 18 van deel 3) naar behoren invullen met betrekking tot alle bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten of landen zoals vermeld in item 13, waarvan toestemming voor de te vergunnen overbrenging(en) vereist is, en
  4. Daarom kan, in het kader van de procedures voor het vergunnen van de indienststelling van voertuigen, het bureau om technisch advies worden verzocht in het geval van een negatief besluit van een nationale veiligheidsinstantie of over de gelijkwaardigheid van nationale voorschriften voor de technische parameters die zijn vastgesteld in de spoorweginteroperabiliteitsrichtlijn.
  5. Ter vereenvoudiging van de procedure voor het vergunnen van de indienststelling van voertuigen die niet in overeenstemming zijn met de relevante TSI's, dienen alle technische en veiligheidsvoorschriften die in elke lidstaat van kracht zijn, in drie groepen te worden geclassificeerd en dienen de resultaten van deze classificatie in een referentiedocument te worden opgenomen.
  6. Onmiddellijk na ontvangst van de bevestiging van ontvangst van een naar behoren ingevulde aanvraag door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming, verifieert de bevoegde autoriteit die belast is met het verlenen van de vergunning of alle termijnen in acht zijn genomen en vult zij item 18 van deel 3 in voor elke betrokken lidstaat, als vermeld in item 13, waarvan toestemming voor de te vergunnen overbrenging(en) vereist is.
  7. Gezien namelijk de tweeslachtige aard van deze afdracht die verband lijkt te houden met de specifieke belastingregeling die van toepassing is op FT [18], en gezien het feit dat deze afdracht hoger was dan het bedrag dat verschuldigd zou zijn bij toepassing volgens het gemene recht van het stelsel van algemene belastingen, alsmede gezien het tijdelijke karakter van de onderhavige regeling, heeft de Commissie besloten de onderneming het voordeel van de twijfel te vergunnen en te erkennen dat de afdracht ten dele van fiscale aard was en ook als betaling van belasting gold.